Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 75k
Kolmapäev, 28. veebruar 2018 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmine)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Humanitaarolukord Süürias, eelkõige Ghutas (arutelu)
 18.Euroopa Ülemkogu 23. veebruari 2018. aasta mitteametlik kohtumine (arutelu)
 19.Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (arutelu)
 20.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (arutelu)
 21.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (arutelu)
 22.Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (arutelu)
 23.Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu töö ja pärand (arutelu)
 24.Endise komisjoni presidendi Barroso keelatud lobitöö, nt kohtumine volinik Kataineniga (arutelu)
 25.Mitme kolmanda riigi eemaldamine ELi nimekirjast, kuhu on kantud maksustamise seisukohast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid (arutelu)
 26.ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (arutelu)
 27.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 8. veebruaril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 15.04.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta mõistis karmilt hukka Slovaki uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kaaslase tapmise.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Parlamendi president mõistis Euroopa Parlamendi nimel hukka umbes saja tütarlapse röövimise Boko Harami poolt Nigeeria kirdeosas.

President andis parlamendile teada, et ta on pöördunud Bulgaaria valitsuse poole, et kaitsta fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehe Ska Kelleri väljendusvabaduse õigust seoses vahejuhtumiga, mis on seotud Bulgaaria asepeaministri Valeri Simeonoviga.

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou ja Liliana Rodrigues.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmine)

Parlamendi president andis teada, et vastavalt kodukorra artiklile 15 on vabale Euroopa Parlamendi aseesimehe kohale esitatud järgmised kandidaadid:

- Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR ettepanekul,

- Indrek Tarand vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete ettepanekul.

Valimised toimuvad homme, neljapäeval, 1. märtsil 2018 kell 11.30 (1.3.2018 protokollipunkt 8.1).


6. Parlamendi koosseis

Soome pädevad ametiasutused on teada andnud Hannu Takkula nimetamisest Euroopa Kontrollikoja liikmeks alates 1. märtsist 2018.

Sõna võttis Hannu Takkula.

°
° ° °

Hispaania, Soome ja Läti pädevad ametiasutused on teada andnud Ana Miranda, Elsi Kataineni ja Miroslavs Mitrofanovsi valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks Iosu Juaristi Abaunzi, Hannu Takkula ja Tatjana Ždanoka asemel alates vastavalt 28. veebruarist, 1. märtsist ja 5. märtsist 2018.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Ana Miranda, Elsi Katainen ja Miroslavs Mitrofanovs vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 2. märtsist 2018.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 2 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning ta teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


7. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Geoffroy Didier ja Gabriela Zoană mandaadi alates vastavalt 1. detsembrist 2017 ja 30. jaanuarist 2018.


8. Fraktsioonide koosseis

David Borrelli ei ole alates 13. veebruarist 2018 fraktsiooni EFDD liige ja on nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.

Rikke Karlsson ei ole alates 21. veebruarist 2018 fraktsiooni ECR liige ja on nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.

Julie Girling ja Richard Ashworth ei ole alates 28. veebruarist 2018 fraktsiooni ECR liikmed. Nad ühinesid fraktsiooniga PPE.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE, GUE/NGL ja ENF taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Geoffroy Didier

JURI-komisjon: Jiří Maštálka asemel Ana Miranda

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Ana Miranda

AGRI-komisjon: Jacques Colombier

Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis: Jacques Colombier


10. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Istungi juhataja tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- IMCO-komisjon: raporti alusel, milles käsitletakse muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Raportöör: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ITRE-komisjon: raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- ITRE-komisjon: raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Raportöör: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ITRE-komisjon: raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Raportöör: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ITRE-komisjon: raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Raportöör: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- ITRE-komisjon: raporti alusel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne neljapäeva, 1. märtsi kl 24.00), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et ta kirjutas kolmapäeval, 28. veebruaril 2018 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetlusega vastuvõetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2017. aasta septembri, novembri I ja II ning detsembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


13. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisa väikemäletsejalistelt pärit määratletud riskiteguriga materjali eemaldamise nõuete osas (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - tähtaeg: 20. mai 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 470/2009 osutatud riskihindamise ja riskijuhtimisalaste soovituste metodoloogilised põhimõtted (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - tähtaeg: 14. mai 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 847/2000 seoses mõiste „sarnane ravim“ määratlusega (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - tähtaeg: 14. mai 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, asutades ELi referentlaborid taimekahjustajate jaoks (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavatele komisjonidele: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/68 blokeerumisvastaste pidurisüsteemide, kõrgrõhuenergiasalvestite ja ühe voolikuga hüdraulikaühenduste osas (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. veebruarist 2018.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb tarindites kasutamiseks mõeldud metalliga pealistatud kihiliste paneelide suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. veebruarist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse tubakatoodete jälgitavussüsteemi osana sõlmitavate andmetalletuslepingute põhielemente C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. detsembrist 2017.

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud Euroopa Parlamendi taotlusel

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399 ja määrust (EL) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (AB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(4-fluorofenüül)-2-metüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]propaanamiidi (4-fluoroisobutürüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]oksolaan-2- karboksamiidi (tetrahüdrofuranüülfentanüül; THF-F) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine metüül 2-{[1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karbonüül]amino}-3,3-dimetüülbutanoaadi (5F-MDMB-PINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine metüül 1-(2-fenüületüül)-4-[fenüül(propanoüül)amino]piperidiin-4-karboksülaadi (karfentaniili) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Komisjoni poolt 2018. aasta jaanuaris heaks kiidetud kandidaatide nimekiri Euroopa Toiduohutusameti haldusnõukogu seitsme liikme asendamiseks (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktor (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A8-0012/2018)

- Raport ELi mesindussektori väljavaadete ja probleemide kohta (2017/2115(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON komisjon - Raportöörid: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Raport pangandusliidu kohta – 2017. aasta aruanne (2017/2072(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (2017/2194(INI)) - FEMM komisjon - Raportöörid: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal (2017/2125(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Annemie Turtelboom kontrollikoja liikmeks (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Raport komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (2017/2203(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Tööplaan

Jagati laiali veebruari II osaistungjärgu lõpliku päevakorra projekt (PE 617.959/PDOJ).

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president järgmised muutmisettpanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

Parlamendi presidendi avaldus – Humanitaarolukord Süürias, eelkõige Ghutas – ja sellele järgnev fraktsioonide sõnavõtuvoor lisati esimese päevakorrapunktina.

Sellele järgneb arutelu „Euroopa Ülemkogu 23. veebruari 2018. aasta mitteametlik kohtumine“.

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks“ lisati päevakorda neljanda punktina.

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse „ELi seisukohad seoses ELi ja Kuuba ühisnõukogu esimese kohtumisega“ (PDOJ punkt 29) käsitlemine lükati edasi.

Neljapäev

Päevakorra kahe esimese punkti käsitlemise järjekorda muudeti: Loonesi raport (PDOJ punkt 4) on seega päevakorra esimene ja Maureli raport (PDOJ punkt 14) päevakorra teine punkt.

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieksi kõne lisati päevakorda enne hääletust kell 11.30.

Hääletustele lisati järgmised punktid:

- Roberto Gualtieri raport Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametissenimetamise kohta (A8-0030/2018)

- Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: luba lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87427 × MON 89034 × NK603 ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks MON 87427, MON 89034 ja NK603 transformatsiooni (B8-0124/2018).

Parlament kiitis muudatused heaks.

Kolmapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja pärandit käsitleva avalduse (PDOJ punkt 30) järel kaheksanda punktina komisjoni avaldus, milles käsitletakse endise komisjoni presidendi Barroso keelatud lobitööd, nt kohtumine volinik Kataineniga.

Sõna võttis Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes tutvustas taotlust.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (241 poolt, 133 vastu, erapooletuid 8).

Sõna võttis Victor Boştinaru, kes andis teada, et ta tahtis taotluse poolt hääletada.

Neljapäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada päevakorda ühine arutelu džihadistide teemal koos Javier Narti raportiga (PDOJ punkt 16) ning nõukogu ja komisjoni avaldustega „Džihadistide naised on Euroopas tagasi“.

Sõna võttis Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, kes tutvustas taotlust.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Tööplaan kinnitati.


17. Humanitaarolukord Süürias, eelkõige Ghutas (arutelu)

Parlamendi presidendi avaldus: Humanitaarolukord Süürias, eelkõige Ghutas (2018/2602(RSP))

President esines avaldusega.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel (President tuletas ühtlasi meelde Daeshi terroristide osa selles konfliktis), Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


18. Euroopa Ülemkogu 23. veebruari 2018. aasta mitteametlik kohtumine (arutelu)

Nõukogu avaldus: Euroopa Ülemkogu 23. veebruari 2018. aasta mitteametlik kohtumine (2018/2575(RSP))

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks avaldusega.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


19. Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni otsus kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võttis Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel ja Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Frans Timmermans.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ja Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.3.2018 protokollipunkt 8.13.


20. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2018. aasta istungjärkudeks (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues ja Francis Zammit Dimech.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Phil Hogan.

Arutelu lõpetati.


21. Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nicola Danti (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Susanne Melior fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica ja Miroslav Mikolášik.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Pilar Ayuso.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.3.2018 protokollipunkt 8.7.


22. Põhiõiguste olukord ELis 2016. aastal (arutelu)

Raport põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal [2017/2125(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Frank Engel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.3.2018 protokollipunkt 8.14.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

23. Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu töö ja pärand (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu töö ja pärand (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Željana Zovko, Tonino Picula ja Eugen Freund.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


24. Endise komisjoni presidendi Barroso keelatud lobitöö, nt kohtumine volinik Kataineniga (arutelu)

Komisjoni avaldus: Endise komisjoni presidendi Barroso keelatud lobitöö, nt kohtumine volinik Kataineniga (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai ja Elly Schlein.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


25. Mitme kolmanda riigi eemaldamine ELi nimekirjast, kuhu on kantud maksustamise seisukohast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Mitme kolmanda riigi eemaldamine ELi nimekirjast, kuhu on kantud maksustamise seisukohast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Dariusz Rosati ja Paul Tang, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo ja Molly Scott Cato.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


26. ELi mesindussektori väljavaated ja probleemid (arutelu)

Raport ELi mesindussektori väljavaadete ja probleemide kohta [2017/2115(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mireille D'Ornano (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Momchil Nekov fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc ja Daciana Octavia Sârbu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Norbert Erdős.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.3.2018 protokollipunkt 8.15.


27. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec ja Stanislav Polčák.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 617.959/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusalane teave