Kazalo 
Zapisnik
PDF 271kWORD 79k
Četrtek, 1. marec 2018 - BruseljKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (razprava)
 3.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (razprava)
 4.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (razprava)
 5.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
  8.2.Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) (glasovanje)
  8.7.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)
  8.8.Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja * (glasovanje)
  8.9.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)
  8.10.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (glasovanje)
  8.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (glasovanje)
  8.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)
  8.13.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (glasovanje)
  8.14.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (glasovanje)
  8.15.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (glasovanje)
  8.16.Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (glasovanje)
  8.17.Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (glasovanje)
  8.18.Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Predložitev dokumentov
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Zaključek seje
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)
 Priloga 2 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom
 Priloga 3 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (razprava)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017 [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sander Loones (A8-0019/2018)

Sander Loones je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Esther de Lange, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Pervenche Berès, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Theodor Dumitru Stolojan in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Thomas Mann, Maria Grapini, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Brian Hayes, Andrejs Mamikins in Costas Mavrides.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Sander Loones.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 1.3.2018.


3. Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel je predstavil poročilo.

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE in Pervenche Berès v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Ivan Štefanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" je govorila Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić in Nicola Caputo.

Govorila sta Pierre Moscovici in Emmanuel Maurel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 1.3.2018.


4. Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart je predstavil poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Clare Moody v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Dominique Martin v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod in Angel Dzhambazki.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn in Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini.

Govorila sta Julian King in Javier Nart.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika z dne 1.3.2018.


5. Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk [2017/2194(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina sta predstavili poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorile so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Vilija Blinkevičiūtė in Julie Ward.

Govorile so Věra Jourová, Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.18 zapisnika z dne 1.3.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.28.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.36.

Govorili so Manfred Weber, Udo Bullmann, Sven Giegold (predsednik je podal pojasnila glede napotitve delegacije Parlamenta na Slovaško), Alessandra Mussolini, Martina Anderson, Patrizia Toia, Ana Gomes in Rebecca Harms o umoru slovaškega novinarja Jana Kuciaka.

(Seja je bila prekinjena ob 11.48.)

(Od 11.48 do 11.57 je imel v Parlamentu govor Nils Muižnieks, komisar Sveta Evrope za človekove pravice.)


7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.58.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)

Predsednik je sporočil, da je prejel kandidaturi Indreka Taranda in Zdzisława Krasnodębskega (2018/2578(RSO))

Kandidata sta sporočila, da soglašata s kandidaturami.

Predsednik je sklenil, da bodo volitve potekale s tajnim elektronskim glasovanjem.

Gasovanje se je začelo.

Predsednik je sporočil rezultate glasovanja:

Število glasujočih:   631

Število oddanih glasov:   469

Neveljavni glasovi:   162

Absolutna večina:   235

Prejeti glasovi:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 1.3.2018).)

Predsednik je Zdzisława Krasnodębskega razglasil za podpredsednika Evropskega parlamenta in mu čestital za izvolitev.

V skladu s členom 20(1) Poslovnika bo v vrstenm redu podpredsednikov zasedel mesto odhajajočega podpredsednika Ryszarda Czarneckega.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


8.2. Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0024/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.4. Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Annemie Turtelboom za članico Računskega sodišča [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 1.3.2018).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0046)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) po glasovanju.


8.5. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 1.3.2018).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 197 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom ter njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA-PROV(2018)0049)

Govorila je Pilar Ayuso, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.8. Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Odgovorni poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Odgovorni poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov) za sprejetje predloga resolucije
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov) za sprejetje predloga resolucije
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0119/2018, B8-0120/2018 in B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0119/2018

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Predloga resolucij B8-0120/2018 in B8-0121/2018 sta brezpredmetna.)


8.14. Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 [2017/2125(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Frank Engel (A8-0025/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (glasovanje)

Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU [2017/2115(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017 [2017/2072(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sander Loones (A8-0019/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma [2017/2203(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javier Nart (A8-0035/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk [2017/2194(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Izaskun Bilbao Barandica in Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0060)


9. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine ALDE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor INTA: Elsi Katainen

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Elsi Katainen.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly in Clara Eugenia Aguilera García

Poročilo: Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan in Stanislav Polčák

Predlog resolucije o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Janusz Korwin-Mikke

Poročilo: Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo: Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly in Csaba Sógor.

°
° ° °

Govorila je Monica Macovei o odločitvi predsedujoče, da prekine obrazložitve glasovanja po poročilu Norberta Erdősa (A8-0014/2018) (Predsedujoča je spomnila, da je poslance dvakrat obvestila, da bo seja prekinjena ob 13.30 in da bodo lahko obrazložitve o glasovanju o poročilih Sanderja Loonesa (A8-0019/2018), Javierja Narta (A8-0035/2018) ter Izaskun Bilbao Barandica in Ángele Valline (A8-0022/2018) podali v pisni obliki).


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

José Inácio Faria je sporočil, da ta dan ne bo mogel biti navzoč pri glasovanju zaradi sodelovanja v delegaciji Evropskega parlamenta na misiji za opazovanje volitev v Salvadorju.


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 03/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0050/2018 - C8-0034/2018 - 2018/2026(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o strategiji proti mladoletniškemu kriminalu (B8-0062/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

CULT

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o tako imenovani diplomaciji v zvezi s pandami in nadzorom nad posojanjem pand s Kitajske živalskim vrtovom v Evropski uniji (B8-0063/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o obvezni sterilizaciji psov in mačk (B8-0073/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o prepovedi uvoza v Evropo proizvodov, nastalih v sužnjelastniških odnosih (B8-0075/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET

- Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o krizi v sektorju mleka (B8-0076/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti kibernetski kriminaliteti (B8-0117/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti krvavim diamantom (B8-0118/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA


13. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členoma 27 in 179 finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditvi sredstev Evropske komisije DEC 01/2018 - Oddelek III – Komisija in DEC 02/2018 – Oddelek III – Komisija


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. do 15. marca 2018.


16. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 13.37.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Faria, Gill Nathan, Händel, Jamet, Kovács, Le Pen, López, Mosca, Nilsson, Piecha, Ponga, Punset, Žitňanská


Priloga 1 - Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Priloga 2 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Priloga 3 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Zadnja posodobitev: 25. april 2018Pravno obvestilo