Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

14. Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (2018/2624(RSP)).

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Arndt Kohn S&D frakcijos vardu (nesutiko, kad Olaf Stuger pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen ir Bas Eickhout.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tom Vandenkendelaere.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinis pranešimas