Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0061)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


7.2. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0062)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.3. Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy [2017/2067(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0063)


7.4. Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0064)


7.5. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0065)


7.6. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, Reinhard Bütikofer, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu výboru ITRE, a Françoise Grossetête (spravodajkyňa), ktorý sa vyjadrila v prospech tohto rozhodnutia.


7.7. Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ [2017/2015(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Eleonora Forenza a Malin Björk (A8-0023/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0066)


7.8. Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)

Správa o zaostávajúcich regiónoch v EÚ [2017/2208(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0067)


7.9. Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)

Správa o úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 [2017/2006(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2018)0068)

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne oznámenie