Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2053(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0041/2018

Разисквания :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0076

Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. - Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
CRE

Доклад относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. [2017/2052(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Доклад относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [2017/2053(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez и Janusz Lewandowski представиха докладите.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Neena Gill (докладчик по становището на комисията AFET), Paul Rübig (докладчик по становището на комисията DEVE), Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията INTA), Petri Sarvamaa (докладчик по становището на комисията CONT), Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията CONT), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията ECON), Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията ENVI), Marian-Jean Marinescu (докладчик по становището на комисията ITRE), Sofia Ribeiro (докладчик по становището на комисията AGRI), Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (докладчик по становището на комисията РECH), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Monica Macovei (докладчик по становището на комисията LIBE), Mercedes Bresso (докладчик по становището на комисията AFCO), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Sophie Montel, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois и Siegfried Mureşan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Tibor Szanyi за да зададе въпрос „синя карта“ на Siegfried Mureşan, който/която отговори, Jens Geier, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Искра Михайлова, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Андрей Новаков, Георги Пирински, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere и Ivo Belet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez и Janusz Lewandowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 14.3.2018 г и точка 8.10 от протокола от 14.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация