Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2053(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0041/2018

Debaty :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Głosowanie :

PV 14/03/2018 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0076

Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. [2017/2052(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej [2017/2053(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Monica Macovei (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Sophie Montel w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jensa Geiera, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tibor Szanyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Siegfriedowi Mureşanowi, który udzielił odpowiedzi, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere i Ivo Belet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.3.2018 i pkt 8.10 protokołu z dnia 14.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna