Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2053(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0041/2018

Debatter :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0076

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)
CRE

Betänkande om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betänkande om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel [2017/2053(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski redogjorde för betänkandena.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Wim van de Camp (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monica Macovei (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Sophie Montel för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier; Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois och Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Tibor Szanyi ställde en fråga ("blått kort") till Siegfried Mureşan, som besvarade frågan; Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere och Ivo Belet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin och Cristian-Silviu Buşoi.

Talare: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez och Janusz Lewandowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.3.2018 och punkt 8.10 i protokollet av den 14.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande