Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

17. Положението в Сирия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch и Konstantinos Papadakis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim и Eleni Theocharous.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Georgios Epitideios, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, и Marijana Petir, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides.

Изказа се José Inácio Faria относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация