Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

17. Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Τάκης Χατζηγεωργίου, Raymond Finch και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Σοφία Σακοράφα, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim και Ελένη Θεοχάρους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Γεώργιος Επιτήδειος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, και Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη.

Παρεμβαίνει ο José Inácio Faria σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου