Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. ožujka 2018. - Strasbourg

17. Stanje u Siriji (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch i Konstantinos Papadakis.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim i Eleni Theocharous.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Indrek Tarand, Georgios Epitideios, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, i Marijana Petir, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides.

Govorio je José Inácio Faria o tijeku rasprave (predsjednik je dao objašnjenje).

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika od 15.3.2018..

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna napomena