Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

17. Sytuacja w Syrii (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch i Konstantinos Papadakis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Indreka Taranda, Georgios Epitideios, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arne Gerickego, i Marijana Petir, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa.

Głos zabrał José Inácio Faria w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.12 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna