Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0077

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 [2017/2226(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 [2017/2260(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Οι Hugues Bayet και Krzysztof Hetman παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nuno Melo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά και με τη γερμανική μετάφραση της έκθεσης A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet και Krzysztof Hetman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018 και σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου