Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 4.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)
 5.Parentation
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Gränsöverskridande paketleveranstjänster ***I (omröstning)
  7.5.Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I (omröstning)
  7.6.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri ***I (omröstning)
  7.7.Jämställdhet i EU:s handelsavtal (omröstning)
  7.8.Regioner som släpar efter i EU (omröstning)
  7.9.Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)
 14.Inkomna dokument
 15.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (debatt)
 16.Uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
 17.Situationen i Syrien (debatt)
 18.EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (debatt)
 19.Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (debatt)
 20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (258 kb)
25/06/2018 14:26
  Närvarolista (64 kb)
20/02/2019 08:26
 
Protokoll (82 kb)
25/06/2018 14:26
  Närvarolista (11 kb)
20/02/2019 08:26
  Omröstningsresultat (20 kb)
31/12/2018 12:26
  Omröstningar med namnupprop (46 kb)
20/12/2018 22:46
 
Protokoll (261 kb)
25/06/2018 14:26
  Närvarolista (64 kb)
20/02/2019 08:26
  Omröstningsresultat (348 kb)
31/12/2018 12:26
  Omröstningar med namnupprop (608 kb)
20/12/2018 22:46
Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande