Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0369/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0369/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Γιώργος Γραμματικάκης και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου