Index 
Jegyzőkönyv
PDF 323kWORD 89k
2018. március 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 4.Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Európa jövőjéről a portugál miniszterelnökkel, António Costával (vita)
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.Szavazások órája
  8.1.Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások (szavazás)
  8.2.Vasúti közlekedési statisztikák (az eljárási szabályzat 150. cikke) ***I (szavazás)
  8.3.Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) * (szavazás)
  8.4.A Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló intézkedések ***I (szavazás)
  8.5.Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)
  8.6.Kifogás a 347/2013/EU rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (szavazás)
  8.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.8.A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  8.9.A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (szavazás)
  8.10.Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (szavazás)
  8.11.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  8.12.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelemben – a közszolgáltatásokat érintő fenyegetés (vita időszerű kérdésekről)
 14.Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)
 15.Közös összevont társaságiadó-alap * - Közös társaságiadó-alap * (vita)
 16.Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (vita)
 17.Vállalati társadalmi felelősségvállalás (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.Europass: a készségek és képesítések keretrendszere ***I (vita)
 20.A Kreatív Európa program (2014–2020) ***I (vita)
 21.A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodás felmondása *** - Az EU és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás felmondása (állásfoglalás) (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 23.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 24.Előirányzatok átcsoportosítása
 25.Dokumentumok benyújtása
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése
 2. melléklet - A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.31-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A maldív-szigeteki helyzet (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel et Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek et Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee et Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-0176/2018).

II.   Emberi jogi jogvédők letartóztatása Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügye (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek et Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel et Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Younous Omarjee, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer et Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogvédők letartóztatásáról Szudánban, nevezetesen a Szaharov-díjas Szálih Mahmúd Oszmán ügyéről (B8-0164/2018).

III.   Kegyelemgyilkosságok Ugandában (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias et Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az eutanáziáról Ugandában (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso et Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, az eutanáziáról Ugandában (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina et Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az eutanáziáról Ugandában (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az eutanáziáról Ugandában (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, az eutanáziáról Ugandában (B8-0173/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá a 2018. március 12-i hétfői jegyzőkönyvben bejelentett (2018.3.12-i jegyzőkönyv, 7. pont) intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A(z) IMCO, CULT és ECON bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.


4. Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange és Edouard Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly és José Blanco López.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 10.06-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


5. Az ülés folytatása

Az ülés 10.07-kor folytatódik.


6. Vita Európa jövőjéről a portugál miniszterelnökkel, António Costával (vita)

Vita Európa jövőjéről a portugál miniszterelnökkel, António Costával (2018/2576(RSP))

Az elnök röviden bevezeti a vitát és elmagyarázza az elektronikus „catch-the-eye” eljárást.

Felszólal: António Costa (portugál miniszterelnök) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jiří Payne, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, az előző felszólalásra reagálva, és Georgios Epitideios, független.

Felszólal: António Costa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Az elnök elmagyarázza a „catch-the-eye” eljárást), Maria João Rodrigues, az eljárásról (Az elnök magyarázattal szolgál) és Carlos Zorrinho.

Felszólal: António Costa.

Felszólal: João Ferreira a vita lebonyolításáról (Az elnök tájékoztatást ad).

A vitát berekesztik.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztését az athéni Törvényszéken vele szemben indított büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0134/2018 és B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0134/2018

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0135/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Felszólal a szavazás előtt Xabier Benito Ziluaga az alábbiról szóló szavazásról: Kifogás a 347/2013/EU rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.6. pont ).

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


8.2. Vasúti közlekedési statisztikák (az eljárási szabályzat 150. cikke) ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti közlekedési statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0070)


8.3. Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) * (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2018.3.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

LUIS DE GUINDOS KINEVEZÉSE

Elfogadva. (P8_TA(2018)0071)

Felszólalások

A szavazás előtt Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdése alapján kéri, hogy halasszák el a szavazást, Brian Hayes a kérés ellen és Pervenche Berès.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (199 mellette, 481 ellene, 20 tartózkodás).


8.4. A Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0072)


8.5. Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)

Jelentés a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0073)


8.6. Kifogás a 347/2013/EU rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtottar Michèle Rivasi, Philippe Lamberts és Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli és Marco Zullo, az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése értelmében, a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0074)


8.8. A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)

A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (2018/2579(RSO))

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A PÉNZÜGYI BŰNCSELEKMÉNYEKKEL, ADŐKIKERÜLÉIS ÉS ADÓKIJÁTSZÁSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ÖSSZETÉTELE

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2018.3.14-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


8.9. A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (szavazás)

Jelentés a következő többéves pénzügyi keretről: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése [2017/2052(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0075)


8.10. Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (szavazás)

Jelentés az európai uniós saját források rendszerének reformjáról [2017/2053(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0076)


8.11. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés [2017/2226(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0077)


8.12. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2017/2260(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0078)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó és Daniel Hannan

Jan Olbrycht és Isabelle Thomas -jelentés - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor és Stanislav Polčák

Gérard Deprez és Janusz Lewandowski -jelentés - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei és Notis Marias

Hugues Bayet -jelentés - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato és Monica Macovei

Krzysztof Hetman -jelentés - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato és Notis Marias.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.09-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.04-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelemben – a közszolgáltatásokat érintő fenyegetés (vita időszerű kérdésekről)

Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelemben – a közszolgáltatásokat érintő fenyegetés (2018/2627(RSP))

Felszólal: Helga Stevens bevezeti az ECR képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho és Michał Boni.

Felszólal: Julian King és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


14. Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, és Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, David Casa és Heinz K. Becker.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Julian King és Monika Panayotova.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


15. Közös összevont társaságiadó-alap * - Közös társaságiadó-alap * (vita)

Jelentés a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Jelentés a közös társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure és Paul Tang előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sander Loones, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo és Luigi Morgano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Ivana Maletić.

Felszólal: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure és Paul Tang.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.9. pont és 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


16. Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000006/2018) felteszi: Czesław Adam Siekierski és Bernd Lange, a REGI és az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski és Bernd Lange kifejti a kérdést.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Esther Herranz García, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jørn Dohrmann, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Michel Dantin, Paolo De Castro és Thomas Waitz.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández és Soledad Cabezón Ruiz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Jørn Dohrmann és James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García és Alessia Maria Mosca, az S&D képviselőcsoport nevében, a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás elleni USA-intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné és Carlos Iturgaiz, a PPE képviselőcsoport nevében, az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin és Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz és Izaskun Bilbao Barandica, az ALDE képviselőcsoport nevében, a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


17. Vállalati társadalmi felelősségvállalás (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Vállalati társadalmi felelősségvállalás (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Alberto Cirio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványokat később fogják bejelenteni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) Verts/ALE képviselőcsoport:

PETI bizottság: Josep-Maria Terricabras helyére Ana Miranda

JURI bizottság: Ana Miranda helyére Heidi Hautala

ITRE bizottság: Michel Reimon helyére Julia Reda.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. Europass: a készségek és képesítések keretrendszere ***I (vita)

Jelentés a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadók: Thomas Mann és Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann és Svetoslav Hristov Malinov előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka és Emilian Pavel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák és Julie Ward.

Felszólal: Cecilia Malmström, Thomas Mann és Svetoslav Hristov Malinov.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


20. A Kreatív Európa program (2014–2020) ***I (vita)

Jelentés a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Notis Marias.

Felszólal: Tibor Navracsics és Silvia Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.17. pont .


21. A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodás felmondása *** - Az EU és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás felmondása (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozattervezetről [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0058/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [2017/2266(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal: Verónica Lope Fontagné, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Tibor Navracsics és João Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.4. pont és 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


22. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az alumínium ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az acél ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU)2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kender alaptámogatási rendszer keretében történő támogatására vonatkozó támogathatósági kritériumok, valamint a termeléstől függő önkéntes támogatásra vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 5.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének és az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények kiigazítása tekintetében történő módosításáról (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a biztonságirányítási rendszerek követelményeire vonatkozó közös biztonsági módszerek meghatározásáról, valamint az 1158/2010/EU és az 1169/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Kifogás benyújtásának eredeti határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 13.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 1 hónap, az Európai Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országban székhellyel rendelkező nem pénzügyi szerződő felekkel bonyolított ügyletek hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény alóli mentesítésére vonatkozó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. január 24., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


23. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - határidő: 2018. június 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - határidő: 2018. június 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet helyesbítéséről (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - határidő: 2018. június 3.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - határidő: 2018. május 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés tekintetében történő módosításáról (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - határidő: 2018. június 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv német nyelvű változatának helyesbítéséről (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - határidő: 2018. június 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 582/2011/EU rendeletnek a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) történő vizsgálatra és a tüzelőanyag tekintetében történő általános típusjóváhagyás követelményeire vonatkozó módosításáról (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - határidő: 2018. június 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


24. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról: DEC 01/2018 és DEC 03/2018 – III. szakasz – Bizottság

A költségvetési rendelet 27. és 179. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosítását: DEC 03/2018 – III. szakasz - Bizottság


25. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Bizottság

- A DEC 04/2018. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 618.460/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.34-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


1. melléklet - Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. melléklet - A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele

CS05

A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság

(45 képviselő)

Rendes tagok

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat