Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2630(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0168/2018

Debaty :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0079

Protokół
Czwartek, 15 marca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.1. Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 i B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0168/2018

(zastępujący B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 i B8-0176/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok i László Tőkés w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Wajid Khan w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki i Monica Macovei w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná i Jiří Maštálka w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Jordi Solé w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0079)

Wystąpienia

David Coburn, w sprawie wystąpienia Clare Moody podczas wznowienia posiedzenia, i Enrique Calvet Chambon, w sprawie ust. 7.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna