Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0328(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.8. Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, για να υπογραμμίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0086)

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου