Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2626(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0139/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0090

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.12. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 και B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0139/2018

(αντικαθιστά τις B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 και B8-0146/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga και Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0090)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0141/2018 και B8-0150/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου