Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 17 април 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация