Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

ENVI, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

AFCO

2) de către comisiile parlamentare, rapoartele

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE - Raportor: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE - Raportor: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO - Raportor: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE - Raportor: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2017/2191(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să asigure mai bine respectarea normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON - Raportor: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Raport referitoare la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (2017/2030(INI)) - ENVI - Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT - Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune (2017/2117(INI)) - AGRI - Raportoare: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție (2016/2329(INI)) - LIBE și FEMM - Raportoare: Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE - Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT - Raportor: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET - Raportor: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT - Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET - Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (2017/2280(INI)) - AFET - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (2017/2258(INI)) - DEVE - Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte (2017/2227(INI)) - AFET - Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european (2017/2116(INI)) - AGRI - Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV - Curtea de Justiție (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT - Raportoare: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (2016/2149(INI)) - AFCO - Raportor: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (2016/2241(INI)) - DEVE - Raportor: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE - Raportoare: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE - Raportoare: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA) unor măsuri de control (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE - Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA) unor măsuri de control (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE - Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT - Raportor: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene (2017/2279(INI)) - REGI - Raportor: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 (2017/2190(INI)) - CONT - Raportor: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL - Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI - Raportoare: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică