Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0013/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I - Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Отпадъци ***I - Депониране на отпадъци ***I - Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.8 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.5 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.6 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Разискването се проведе на 14 март 2017 г. (точка 4 от протокола от 14.3.2017 г.)
Гласуването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 6.7 от протокола от 14.3.2017 г.)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè и Francesc Gambús представиха докладите.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: João Ferreira (докладчик по становището на комисията ITRE), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията ITRE), Miroslav Poche (докладчик по становището на комисията ITRE), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner и Gesine Meissner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană и Nikolaos Chountis.

Изказаха се: Karmenu Vella (член на Комисията), Simona Bonafè и Francesc Gambús.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.8 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.9 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.10 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.11 от протокола от 18.4.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация