Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Предприети действия вследствие на искане за снемане на имунитет
 10.График на месечните сесии на Парламента - 2019 г.
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 18.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 19.Ред на работа
 20.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I - Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
 21.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I - Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Отпадъци ***I - Депониране на отпадъци ***I - Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (разискване)
 22.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (разискване)
 23.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС - Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (разискване)
 24.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (разискване)
 25.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (кратко представяне)
 26.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (кратко представяне)
 27.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (кратко представяне)
 28.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (286 kb)
22/10/2018 19:26
  Списък на присъствалите (60 kb)
20/02/2019 08:12
 
Протокол (91 kb)
22/10/2018 19:26
  Списък на присъствалите (11 kb)
20/02/2019 08:12
  Поименни гласувания (24 kb)
21/12/2018 01:26
 
Протокол (324 kb)
22/10/2018 19:26
  Списък на присъствалите (79 kb)
20/02/2019 08:12
  Поименни гласувания (405 kb)
21/12/2018 01:26
Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност