Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Bieg nadany wnioskowi o uchylenie immunitetu
 10.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2019
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 15.Składanie dokumentów
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 19.Porządek obrad
 20.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
 21.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Odpady ***I - Składowanie odpadów ***I - Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (debata)
 22.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (debata)
 23.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)
 24.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
 25.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (krótka prezentacja)
 26.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (krótka prezentacja)
 27.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (242 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (60 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (86 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (23 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (310 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (70 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (393 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna