Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie imunity
 10.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2019
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 18.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 19.Program práce
 20.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I – Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (rozprava)
 21.Obaly a odpady z obalov ***I – Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I – Odpad ***I – Skládky odpadov ***I – Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (rozprava)
 22.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (rozprava)
 23.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ – Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (rozprava)
 24.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (rozprava)
 25.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (stručná prezentácia)
 26.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (stručná prezentácia)
 27.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (stručná prezentácia)
 28.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (242 kb)
22/10/2018 19:44
  Prezenčná listina (60 kb)
20/02/2019 08:12
 
Zápisnica (87 kb)
22/10/2018 19:44
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:12
  Hlasovania podľa mien (23 kb)
21/12/2018 02:26
 
Zápisnica (307 kb)
22/10/2018 19:44
  Prezenčná listina (70 kb)
20/02/2019 08:12
  Hlasovania podľa mien (397 kb)
21/12/2018 02:26
Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne oznámenie