Index 
Protokoll
PDF 298kWORD 84k
Måndagen den 16 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 10.Parlamentets sammanträdeskalender – 2019
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 18.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 19.Arbetsplan
 20.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I – Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
 21.Förpackningar och förpackningsavfall ***I – Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I – Avfall ***I – Deponering av avfall ***I – Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (debatt)
 22.Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)
 23.Jämställdhet inom mediesektorn i EU - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (debatt)
 24.Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
 25.En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (kortfattad redogörelse)
 26.En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 27.Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 15 mars 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om de attacker som amerikanska, brittiska och franska styrkor nyligen genomfört mot kemiska vapen i Syrien.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, och Nicolas Bay för ENF-gruppen.

°
° ° °

Talare: Edouard Martin yttrade sig om de åtgärder som antagits till följd av antagandet den 26 oktober 2017 av resolutionen om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (punkt 10.6 i protokollet av den 26.10.2017) och Takis Hadjigeorgiou yttrade sig om situationen i Cypern.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Alberto Cirio hade närvarat vid sammanträdet den 15 mars 2018 men hans namn fanns inte på närvarolistan.

°
° ° °

Talare: Jörg Meuthen yttrade sig om Internationella familjedagen, som skulle infalla den 15 maj 2018, och Tomáš Zdechovský om det föregående inlägget.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska och svenska myndigheterna hade meddelat att Dobromir Sośnierz och Aleksander Gabelic hade valts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 22 mars respektive 4 april 2018 som ersättare för Janusz Korwin-Mikke respektive Jens Nilsson.

Parlamentet noterade detta.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Dobromir Sośnierz och Aleksander Gabelic fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Gianni Pittella och Matteo Salvini hade underrättat talmannen om att de valts till ledamöter av Republiken Italiens senat, och Lorenzo Fontana hade meddelat om att han valts till ledamot av den italienska deputeradekammaren, alla tre med verkan från och med den 23 mars 2018.

Parlamentet noterade att dessa uppdrag i enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet var oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och förklarade Gianni Pittellas, Matteo Salvinis och Lorenzo Fontanas platser vakanta med verkan från och med den 23 mars 2018, och underrättade de behöriga nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 11 juni 2018.

Parlamentet förklarade i enlighet med artikel 4.1–2 i arbetsordningen hans plats vakant och underrättade den berörda medlemsstaten om detta.


6. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Jacques Colombier med verkan från den 2 februari 2018.


7. De politiska gruppernas sammansättning

Laurenţiu Rebega tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna, utan hade anslutit sig till ECR-gruppen med verkan från och med den 3 april 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski tillhörde inte längre ECR-gruppen. Han hade anslutit sig till de grupplösa ledamöterna med verkan från och med den 13 april 2018.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från PPE-, ECR-, S&D- och ENF-grupperna och från de grupplösa ledamöterna:

AFET-utskottet: Dobromir Sośnierz i stället för Janusz Korwin-Mikke

REGI-utskottet: Aleksander Gabelic i stället för Jens Nilsson

TRAN-utskottet: Marita Ulvskog i stället för Jens Nilsson

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland: Aleksander Gabelic i stället för Jens Nilsson

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien: Ramona Nicole Mănescu i stället för Traian Ungureanu

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: André Elissen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Den behöriga tyska myndigheten hade underrättat talmannen om det beslut som distriktsdomstolen i Grimma hade avgett inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot Hermann Winkler efter att hans immunitet upphävts genom Europaparlamentets beslut av den 12 april 2016 (punkt 5.6 i protokollet av den 12.4.2016).


10. Parlamentets sammanträdeskalender – 2019

Talmanskonferensen hade under sitt sammanträde torsdagen den 12 april 2018 antagit förslaget till parlamentets sammanträdeskalender för 2019.

Följande datum hade föreslagits:

– 14–17 januari

– 30–31 januari

– 11–14 februari

– 11–14 mars

– 25–28 mars

– 3–4 april

– 15–18 april

– 2–4 juli

– 15–18 juli

– 16–19 september

– 9–10 oktober

– 21–24 oktober

– 13–14 november

– 25–28 november

– 16–19 december

Dessa datum hade offentliggjorts på Europarl.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag hade fastställts till måndagen den 16 april 2018 kl. 19.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdagen den 18 april kl. 12.00.


11. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Föredragande: Markus Pieper (A8-0125/2018),

—   ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018),

—   ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018),

—   EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Föredragande: Claude Rolin (A8-0142/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 17 april 2018, att besluten att inleda förhandlingar skulle bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

– Rekommendation från JURI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet motsätter sig detta inom 24 timmar, ska denna rekommendation anses ha godkänts. I annat fall ska den göras till föremål för omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet ECON hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P8_TA(2015)0346(COR01)) till Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35) – (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2015 inför antagandet av ovannämnda direktiv) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) – ECON-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


14. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 18 april 2018 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, IMCO, JURI

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

TRAN

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Förslag till rådets beslut om fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ENVI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Utkast till ändringar i Protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

AFCO

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2017/2191(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (2017/2030(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Betänkande om den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (2017/2117(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern (2016/2329(INI)) - utskotten LIBE och FEMM - Föredragande: Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (2017/2280(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (2017/2258(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (2017/2227(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Betänkande om en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket (2017/2116(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament (2016/2149(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Betänkande om en mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (2016/2241(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrollåtgärder (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrollåtgärder (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Betänkande om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport (2017/2279(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (2017/2190(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Mady Delvaux (A8-0141/2018)


16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000004/2018) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för utskottet FEMM, till kommissionen: Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018),

—   (O-000009/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018),

—   (O-000015/2018) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till rådet: Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018),

—   (O-000020/2018) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Genomförandet av Bolognaprocessen - lägesrapport och uppföljning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).


17. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (O-000022/2018) från Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, till kommissionen: Större interpellation - Situationen i den europeiska varvsindustrin (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).


18. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I, II och december 2017 finns på Europarl.


19. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i april 2018 (PE 619.992/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag, tisdag, onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att resolutionsförslaget om situationen i Moldavien skulle tas upp till omröstning (debatten hade ägt rum den 3 oktober 2017) (punkt 9 i protokollet av den 3.10.2017).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen redogjorde för denna begäran och Knut Fleckenstein yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (96 röster för, 170 röster emot, 11 nedlagda röster).

Begäran från ENF-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan lägga till en debatt om Paul Rübigs betänkande om beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019.

Talare: Stanisław Żółtek för ENF-gruppen redogjorde för denna begäran och Paul Rübig motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via omröstning med namnupprop (38 röster för, 225 röster emot, 5 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

20. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I – Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Debatten hade ägt rum den 11 september 2017 (punkt 21 i protokollet av den 11.9.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 13 september 2017 (punkt 9.8 i protokollet av den 13.9.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Debatten hade ägt rum den 13 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 13.6.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 juni 2017 (punkt 8.1 i protokollet av den 14.6.2017)

Norbert Lins och Gerben-Jan Gerbrandy redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Peter Liese och Paul Brannen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling och Ulrike Müller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen och Annie Schreijer-Pierik.

Talare: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins och Gerben-Jan Gerbrandy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.4.2018 och punkt 6.6 i protokollet av den 17.4.2018.


21. Förpackningar och förpackningsavfall ***I – Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I – Avfall ***I – Deponering av avfall ***I – Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.8 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.5 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.6 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Debatten ägde rum den 14 mars 2017 (punkt 4 i protokollet av den 14.3.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 14 mars 2017 (punkt 6.7 i protokollet av den 14.3.2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè och Francesc Gambús redogjorde för betänkandena.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: João Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Miroslav Poche (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner och Gesine Meissner.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană och Nikolaos Chountis.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen), Simona Bonafè och Francesc Gambús.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.7 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.8 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.9 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.10 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.11 i protokollet av den 18.4.2018.


22. Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)

Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet [2017/2030(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Michel Dantin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi och Franc Bogovič.

Talare: Karmenu Vella och Daciana Octavia Sârbu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 17.4.2018.


23. Jämställdhet inom mediesektorn i EU - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (debatt)

Betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU [2017/2210(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000004/2018) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för utskottet FEMM, till kommissionen: Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová redogjorde för sitt betänkande.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz utvecklade frågan.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lynn Boylan (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Filiz Hyusmenova för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić och Ana Miranda.

Talare: Věra Jourová och Michaela Šojdrová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för utskottet FEMM, om ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 17.4.2018 och punkt 6.11 i protokollet av den 17.4.2018.


24. Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)

Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden [2017/2258(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Frank Engel för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och João Ferreira.

Talare: Neven Mimica och Enrique Guerrero Salom.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 17.4.2018.


25. En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket [2017/2116(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav Polčák, Marijana Petir och Seán Kelly.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 17.4.2018.


26. En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna [2016/2241(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 17.4.2018.


27. Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport [2017/2279(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 17.4.2018.


28. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná, Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor, Răzvan Popa och Stanislav Polčák.


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 619.992/OJMA).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.37.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande