Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Sofia Sakorafa (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0092)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.2. ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0093)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.3. ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0094)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. Valgurikaste kultuuride kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport valgurikaste kultuuride edendamise Euroopa strateegia kohta – valgurikaste ja liblikõieliste taimede kasvatamise soodustamine Euroopa põllumajandussektoris [2017/2116(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0095)


6.5. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0096)


6.6. Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0097)


6.7. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0098)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes taotles kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletamist.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


6.8. Hoonete energiatõhusus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0099)


6.9. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (hääletus)

Raport seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise kohta [2017/2030(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0100)


6.10. Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris [2017/2210(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0101)


6.11. Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0102)


6.12. Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (hääletus)

Raport arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta [2017/2258(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0103)


6.13. Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (hääletus)

Raport arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamise kohta [2016/2241(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0104)


6.14. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (hääletus)

Raport majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni seitsmenda aruande kohta [2017/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (REGI-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0105)

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave