Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

12. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Ιταλίας κοινοποίησαν την εκλογή των Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini και Giancarlo Scotta ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ισχύ από 17ης Απριλίου 2018, στη θέση των Gianni Pittella, Matteo Salvini και Lorenzo Fontana, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini και Giancarlo Scotta καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου