Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 79k
Úterý, 17. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  6.1.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)
  6.6.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)
  6.7.Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)
  6.8.Energetická náročnost budov ***I (hlasování)
  6.9.Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (hlasování)
  6.10.Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU (hlasování)
  6.11.Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (hlasování)
  6.12.Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (hlasování)
  6.13.Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (hlasování)
  6.14.Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (rozprava)
 12.Složení Parlamentu
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Situace v Rusku (rozprava)
 17.Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)
 18.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (rozprava)
 19.Dotaz týkající se rozsahu výsad nebo imunit
 20.Předložení dokumentů
 21.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (rozprava)
 22.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** – Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (rozprava)
 23.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (rozprava)

Prohlášení Komise: Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michał Boni za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Raymond Finch, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke a Carlos Coelho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai a Mairead McGuinness.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 19.4.2018.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:21.


4. Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy (2018/2620(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Emmanuel Macron (prezident Francouzské republiky) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Florian Philippot za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Aymeric Chauprade – nezařazený poslanec.

Vystoupil Emmanuel Macron.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar a Anna Maria Corazza Bildt.

Vystoupil Emmanuel Macron.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:22.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:26.

Vystoupil Mario Borghezio.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

Sofia Sakorafa (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0092)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.2. Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0093)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.3. Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0094)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o Evropské strategii na podporu bílkovinných plodin – podpora produkce bílkovinných plodin a luštěnin v evropském odvětví zemědělství [2017/2116(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0095)


6.5. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0096)


6.6. Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0097)


6.7. Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0098)

Vystoupení

Před hlasováním vystoupil Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, aby v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu požádal, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo před hlasováním o předběžné dohodě.

Parlament žádost zamítl.


6.8. Energetická náročnost budov ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0099)


6.9. Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (hlasování)

Zpráva o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí [2017/2030(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0100)


6.10. Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU [2017/2210(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0101)


6.11. Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru (hlasování)

Návrh usnesení B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0102)


6.12. Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu (hlasování)

Zpráva o provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu [2017/2258(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0103)


6.13. Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (hlasování)

Zpráva o zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí [2016/2241(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0104)


6.14. Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise [2017/2279(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor REGI)

přijat (P8_TA(2018)0105)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

zpráva Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

zpráva Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo a Christofer Fjellner

zpráva Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

zpráva Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas a Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

zpráva Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld a Notis Marias

zpráva Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato a Francisco José Millán Mon.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:22.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Jarosław Wałęsa oznámil, že byl přítomen, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Steven Woolfe, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa a Tokia Saïfi za skupinu PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel a Elena Valenciano za skupinu S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans a Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff za skupinu ENF o pokroku při provádění globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 18.4.2018.


12. Složení Parlamentu

Příslušné italské orgány oznámily, že Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini a Giancarlo Scotta, kterými jsou nahrazeni Gianni Pittella, Matteo Salvini, resp. Lorenzo Fontana, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 17. dubna 2018.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini a Giancarlo Scotta v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


13. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou a Sotirios Zarianopoulos.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že doporučení výboru JURI nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a kterým se ruší nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018), bylo oznámeno na denním zasedání v pondělí 16. dubna 2018 (bod 12 zápisu ze dne 16.4.2018).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání ve středu 18. dubna 2018.


15. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA(2015)0346(COR01) (bod 13 zápisu ze dne 16.4.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


16. Situace v Rusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Rusku (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Michaela Šojdrová.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


17. Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, a Urmas Paet za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

Vystoupila Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


18. Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE, Nikos Androulakis za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides a Kostas Chrysogonos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis a Antonio López-Istúriz White.

Vystoupil Christos Stylianides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 19.4.2018.


19. Dotaz týkající se rozsahu výsad nebo imunit

Odvolací soud v Neapoli zaslal předsedovi Parlamentu dotaz týkající se rozsahu imunity bývalého poslance Evropského parlamentu Alfonse Luigiho Marry.

Žádost byla v souladu s čl. 9 odst. 14 jednacího řádu postoupena příslušnému výboru, tj. výboru JURI.


20. Předložení dokumentů

Výbor AFCO předložil tento dokument:

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (rozprava)

Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake uvedla zprávu.

Vystoupil: Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Diane James, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera a Ivana Maletić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward a Notis Marias.

Vystoupili: Neven Mimica a Marietje Schaake.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.14 zápisu ze dne 18.4.2018.


22. Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** – Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [2017/2227(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Elmar Brok a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Neven Mimica a Francisco José Millán Mon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 18.4.2018 a bod 12.4 zápisu ze dne 18.4.2018.


23. Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)

Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě [2017/2010(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux uvedla zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda (zpravodaj výboru AFCO), Emil Radev za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR a Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Elmar Brok.

Vystoupili: Neven Mimica a Mady Delvaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.15 zápisu ze dne 18.4.2018.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 619.992/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění