Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 78k
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (äänestys)
  6.6.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)
  6.7.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I (äänestys)
  6.8.Rakennusten energiatehokkuus ***I (äänestys)
  6.9.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (äänestys)
  6.10.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (äänestys)
  6.11.Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (äänestys)
  6.12.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (äänestys)
  6.13.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (äänestys)
  6.14.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (keskustelu)
 12.Parlamentin kokoonpano
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Venäjän tilanne (keskustelu)
 17.Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (keskustelu)
 18.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (keskustelu)
 19.Toimivaltaisen viranomaisen esittämät jäsenten erioikeuksien ja vapauksien laajuutta koskevat tiedustelut
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 22.EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** - EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 23.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raymond Finch, Verts/ALE-ryhmän puolesta Jean Lambert, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina, Claude Moraes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ja Carlos Coelho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai ja Mairead McGuinness.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.13.

(Istunto keskeytettiin klo 10.00.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.21.


4. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa (2018/2620(RSP))

Puhemies alusti keskustelun lyhyesti.

Puheenvuorot: Emmanuel Macron (Ranskan tasavallan presidentti) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Florian Philippot EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Aymeric Chauprade.

Emmanuel Macron käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar ja Anna Maria Corazza Bildt.

Emmanuel Macron käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 13.22.)


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.26.

Mario Borghezio käytti puheenvuoron.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Sofia Sakorafa (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0092)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.2. EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0093)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.3. EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0094)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa [2017/2116(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0095)


6.5. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0096)


6.6. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0097)


6.7. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0098)

Puheenvuorot:

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron ennen äänestystä EFDD-ryhmän puolesta ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan nojalla, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


6.8. Rakennusten energiatehokkuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0099)


6.9. Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (äänestys)

Mietintö seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta [2017/2030(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0100)


6.10. Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n media-alalla [2017/2210(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0101)


6.11. Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0102)


6.12. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta [2017/2258(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0103)


6.13. Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (äänestys)

Mietintö kehitysmaiden velan kestävyyden parantamisesta [2016/2241(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0104)


6.14. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (äänestys)

Mietintö taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus [2017/2279(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (REGI-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0105)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Mietintö Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Mietintö Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo ja Christofer Fjellner

Mietintö Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Mietintö Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas ja Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Mietintö Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld ja Notis Marias

Mietintö Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato ja Francisco José Millán Mon.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.22.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Jarosław Wałęsa on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Steven Woolfe, Bernd Kölmel, Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou ja Konstantinos Papadakis.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa ja Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans ja Sophia in ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.13.


12. Parlamentin kokoonpano

Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet Giuseppe Ferrandinon, Danilo Oscar Lancinin ja Giancarlo Scottan valinnasta Euroopan parlamentin jäseniksi Gianni Pittellan, Matteo Salvinin ja Lorenzo Fontanan tilalle 17. huhtikuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini ja Giancarlo Scotta osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


13. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis ja Brando Benifei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou ja Sotirios Zarianopoulos.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies palautti mieliin, että JURI-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5. maaliskuuta 2018 annettua komission delegoitua säädöstä (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) ilmoitettiin täysistunnossa maanantaina 16. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 12).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018 pidettävän istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


15. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA(2015)0346(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 13).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


16. Venäjän tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäjän tilanne (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Janice Atkinson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ja Michaela Šojdrová.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


17. Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Monika Panayotova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Manolis Kefalogiannis PPE-ryhmän puolesta, Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides ja Kostas Chrysogonos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis ja Antonio López-Istúriz White.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.14.


19. Toimivaltaisen viranomaisen esittämät jäsenten erioikeuksien ja vapauksien laajuutta koskevat tiedustelut

Napolin muutoksenhakutuomioistuin on lähettänyt puhemiehelle tiedustelun Euroopan parlamentin entisen jäsenen Alfonso Luigi Marran koskemattomuuden soveltamisalan laajuuteen liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 14 kohdan mukaisesti tiedustelu on annettu asiasta vastaavan JURI-valiokunnan käsiteltäväksi.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu AFCO-valiokunnalta:

- * Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)

Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen [2017/2280(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Diane James, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera ja Ivana Maletić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Marietje Schaake.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.14.


22. EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** - EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2227(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon esitteli suosituksen ja mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elmar Brok ja Alojz Peterle.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Francisco José Millán Mon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.3 ja istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.4.


23. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (keskustelu)

Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016 [2017/2010(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Elmar Brok.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Mady Delvaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.15.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 619.992/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus