Indekss 
Protokols
PDF 274kWORD 78k
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)
  6.6.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)
  6.7.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I (balsošana)
  6.8.Ēku energoefektivitāte ***I (balsošana)
  6.9.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (balsošana)
  6.10.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (balsošana)
  6.11.Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (balsošana)
  6.12.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (balsošana)
  6.13.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (balsošana)
  6.14.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (debates)
 12.Parlamenta sastāvs
 13.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 16.Stāvoklis Krievijā (debates)
 17.Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (debates)
 18.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (debates)
 19.Pieprasījums attiecībā uz privilēģiju vai imunitātes piemērošanas jomu
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (debates)
 22.ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** - ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (debates)
 23.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (2018/2619(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michał Boni PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Raymond Finch, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Jaromír Štětina, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai un Mairead McGuinness.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.13. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.00.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.21.


4. Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni (2018/2620(RSP)).

Priekšsēdētājs uzstājās ar īsu ievadrunu, atklājot debates.

Uzstājās Emmanuel Macron (Francijas Republikas prezidents) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Florian Philippot EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Aymeric Chauprade, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Emmanuel Macron.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar un Anna Maria Corazza Bildt.

Uzstājās Emmanuel Macron.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.22.)


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.26.

Uzstājās Mario Borghezio.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku, kurā paredzēti noteikumi Libānas Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Sofia Sakorafa (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0092).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.2. ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0053/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0093).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.3. ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0126/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0094).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšana Eiropas lauksaimniecības nozarē [2017/2116(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0095).


6.5. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0096).


6.6. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0097).


6.7. Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Rainer Wieland (A8-0373/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0098).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pieprasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.


6.8. Ēku energoefektivitāte ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0099).


6.9. Septītās vides rīcības programmas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Septītās vides rīcības programmas īstenošanu [2017/2030(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0100).


6.10. Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā [2017/2210(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0101).


6.11. Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0183/2018 (2018/3016(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0102).


6.12. Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (balsošana)

Ziņojums par attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošanu [2017/2258(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0103).


6.13. Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (balsošana)

Ziņojums par jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošanu [2016/2241(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0129/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0104).


6.14. Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums [2017/2279(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Marc Joulaud (A8-0138/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (REGI komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2018)0105).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jean-Paul Denanot ziņojums - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Norbert Lins ziņojums - A8-0262/2017
Seán Kelly

Gerben-Jan Gerbrandy ziņojums - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo un Christofer Fjellner

Daciana Octavia Sârbu ziņojums - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Michaela Šojdrová ziņojums - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas un Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Charles Goerens ziņojums - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld un Notis Marias

Marc Joulaud ziņojums - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato un Francisco José Millán Mon


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.22.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Jarosław Wałęsa ir informējis, ka viņš bija klāt sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Steven Woolfe, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel un Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans un Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao, Laura Ferrara un Fabio Massimo Castaldo – par progresu ceļā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff ENF grupas vārdāpar progresu, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.13. punkts.


12. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini un Giancarlo Scotta ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Gianni Pittella, Matteo Salvini un Lorenzo Fontana vietā, sākot ar 2018. gada 17. aprīli.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini un Giancarlo Scotta pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


13. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2018/2643(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Nicola Caputo.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou un Sotirios Zarianopoulos.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītāja atgādināja, ka pirmdienas, 2018. gada 16. aprīļa, sēdē (16.4.2018. protokola 12. punkts) tika paziņots par JURI komitejas ieteikumu neizteikt iebildumus pret Komisijas 2018. gada 5. marta deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs trešdienas, 2018. gada 18. aprīļa, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


15. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA(2015)0346(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (16.4.2018. protokola 13. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


16. Stāvoklis Krievijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Krievijā (2018/2669(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


17. Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (2018/2643(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā un Urmas Paet ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios un Krisztina Morvai.

Uzstājās Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


18. Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Manolis Kefalogiannis PPE grupas vārdā, Nikos Androulakis S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides un Kostas Chrysogonos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis un Antonio López-Istúriz White.

Uzstājās Christos Stylianides.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.14. punkts.


19. Pieprasījums attiecībā uz privilēģiju vai imunitātes piemērošanas jomu

Neapoles Apelācijas tiesa ir vērsusies pie Parlamenta priekšsēdētāja ar pieprasījumu attiecībā uz kādreizējā Eiropas Parlamenta deputāta Alfonso Luigi Marra parlamentārās imunitātes piemērošanas jomu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 14. punktu šis pieprasījums ir nodots par jautājumu atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


20. Dokumentu iesniegšana

AFCO komiteja bija iesniegusi šādu dokumentu:

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018).


21. ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (debates)

Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada [2017/2280(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0112/2018).

Marietje Schaake iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Diane James, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera un Ivana Maletić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica un Marietje Schaake.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.14. punkts.


22. ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** - ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [2017/2227(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018).

Francisco José Millán Mon iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Elmar Brok un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica un Francisco José Millán Mon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.3. punkts un 18.4.2018. protokola 12.4. punkts.


23. 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)

Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2017/2010(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0141/2018).

Mady Delvaux iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Dan Preda (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Emil Radev PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā un Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Elmar Brok.

Uzstājās Neven Mimica un Mady Delvaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.15. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 619.992/OJME).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums