Index 
Notulen
PDF 278kWORD 78k
Dinsdag 17 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I (stemming)
  6.6.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)
  6.7.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I (stemming)
  6.8.Energieprestatie van gebouwen ***I (stemming)
  6.9.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (stemming)
  6.10.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (stemming)
  6.11.Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (stemming)
  6.12.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)
  6.13.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (stemming)
  6.14.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (debat)
 12.Samenstelling Parlement
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 16.Situatie in Rusland (debat)
 17.Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)
 18.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (debat)
 19.Verzoek om informatie over de reikwijdte van de voorrechten en immuniteiten
 20.Ingekomen stukken
 21.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (debat)
 22.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** - Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (debat)
 23.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (debat)

Verklaring van de Commissie: Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raymond Finch, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Jaromír Štětina, Claude Moraes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 19.4.2018.

(De vergadering wordt om 10.00 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.21 uur hervat.


4. Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa (2018/2620(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron (president van de Franse Republiek) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar en Anna Maria Corazza Bildt.

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Macron.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 13.22 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.26 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Mario Borghezio.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Sofia Sakorafa (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0092)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0093)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.3. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0094)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector [2017/2116(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0095)


6.5. Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0096)


6.6. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0097)


6.7. Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Mercedes Bresso en Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0098)

Het woord werd gevoerd door:

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, voor de stemming, namens de EFDD-Fractie, om overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement te vragen dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopig akkoord.

Het Parlement verwerpt het verzoek.


6.8. Energieprestatie van gebouwen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0099)


6.9. Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (stemming)

Verslag over de uitvoering van het zevende milieuactieprogramma [2017/2030(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0100)


6.10. Gendergelijkheid in de mediasector in de EU (stemming)

Verslag over gendergelijkheid in de mediasector in de EU [2017/2210(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0101)


6.11. Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0102)


6.12. Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds [2017/2258(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0103)


6.13. Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden [2016/2241(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0104)


6.14. Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (stemming)

Verslag over de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het zevende verslag van de Europese Commissie [2017/2279(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie REGI)

Aangenomen (P8_TA(2018)0105)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan en Stanislav Polčák

Verslag Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Verslag Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo en Christofer Fjellner

Verslag Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Verslag Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas en Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Verslag Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld en Notis Marias

Verslag Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato en Francisco José Millán Mon.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.22 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Jarosław Wałęsa heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Steven Woolfe, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans en Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo, over de voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, over de voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.13 van de notulen van 18.4.2018.


12. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben medegedeeld dat Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini en Giancarlo Scotta zijn verkozen als leden van het Europees Parlement ter vervanging van resp. Gianni Pittella, Matteo Salvini en Lorenzo Fontana, met ingang van 17 april 2018.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini en Giancarlo Scotta, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


13. Situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Syrië (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou en Sotirios Zarianopoulos.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter wijst erop dat de aanbeveling van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU)2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU)2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) is bekendgemaakt in de plenaire vergadering van maandag 16 april 2018 (punt 12 van de notulen van 16.4.2018).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 18 april 2018


15. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA(2015)0346(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 13 van de notulen van 16.4.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd


16. Situatie in Rusland (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Rusland (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


17. Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


18. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides en Kostas Chrysogonos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis en Antonio López-Istúriz White.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 19.4.2018.


19. Verzoek om informatie over de reikwijdte van de voorrechten en immuniteiten

Het hof van beroep van Napels heeft bij de Voorzitter een verzoek ingediend om informatie over de reikwijdte van de immuniteit van Alfonso Luigi Marra, voormalig lid van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 9, lid 14, van het Reglement is dit verzoek verwezen naar de ter zake bevoegde Commissie JURI.


20. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen van de Commissie AFCO:

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 [2017/2280(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Diane James, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Marietje Schaake.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.14 van de notulen van 18.4.2018.


22. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** - Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [2017/2227(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Elmar Brok en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Francisco José Millán Mon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 18.4.2018 en punt 12.4 van de notulen van 18.4.2018.


23. Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)

Verslag over de jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid [2017/2010(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, en Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Elmar Brok.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Mady Delvaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.15 van de notulen van 18.4.2018.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 619.992/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.53 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling