Indeks 
Protokół
PDF 281kWORD 79k
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)
  6.6.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)
  6.7.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)
  6.8.Charakterystyka energetyczna budynków ***I (głosowanie)
  6.9.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (głosowanie)
  6.10.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (głosowanie)
  6.11.Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (głosowanie)
  6.12.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)
  6.13.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (głosowanie)
  6.14.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (debata)
 12.Skład Parlamentu
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Sytuacja w Rosji (debata)
 17.Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)
 18.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)
 19.Zapytanie w sprawie zakresu stosowania przywilejów i immunitetów
 20.Składanie dokumentów
 21.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (debata)
 22.Umowa ramowa między UE a Australią *** - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata)
 23.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Michał Boni w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Raymonda Fincha, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Olafa Henkela, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai i Mairead McGuinness.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 19.4.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.00.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.21.


4. Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (2018/2620(RSP))

Przewodniczący przedstawił pokrótce przedmiot debaty.

Głos zabrali: Emmanuel Macron (prezydent Republiki Francuskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Florian Philippot w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, i Aymeric Chauprade niezrzeszony.

Głos zabrał Emmanuel Macron.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar i Anna Maria Corazza Bildt.

Głos zabrał Emmanuel Macron.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.22.)


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.26.

Głos zabrał Mario Borghezio.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Sofia Sakorafa (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0092)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.2. Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0093)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.3. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0094)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych [2017/2116(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0095)


6.5. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0096)


6.6. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0097)


6.7. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Mercedes Bresso i Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0098)

Wystąpienia

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo, przed głosowaniem, w imieniu grupy EFDD, występując, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania nad poprawkami przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem.

Parlament odrzucił wniosek.


6.8. Charakterystyka energetyczna budynków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0099)


6.9. Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska [2017/2030(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0100)


6.10. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE [2017/2210(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0101)


6.11. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0102)


6.12. Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju [2017/2258(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0103)


6.13. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się [2016/2241(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0104)


6.14. Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej: 7. sprawozdanie Komisji Europejskiej [2017/2279(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (komisja REGI)

Przyjęto (P8_TA(2018)0105)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Sprawozdanie Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo i Christofer Fjellner

Sprawozdanie Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Sprawozdanie Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas i Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Sprawozdanie Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld i Notis Marias

Sprawozdanie Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato i Francisco José Millán Mon.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.22.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Jarosław Wałęsa poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans i Sophia in ‘t Veld w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie postępów w zakresie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz w sprawie uchodźców (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, w sprawie postępów w zakresie globalnych porozumień ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz w sprawie uchodźców (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 18.4.2018.


12. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że do Parlamentu Europejskiego wybrani zostali Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini i Giancarlo Scotta w miejsce posłów, odpowiednio, Gianniego Pittelli, Mattea Salviniego i Lorenza Fontany ze skutkiem od dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini i Giancarlo Scotta biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


13. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir i Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou i Sotirios Zarianopoulos.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca przypomniała, że zalecenie komisji JURI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 16.4.2018).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w środę 18 kwietnia 2018 r.


15. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA(2015)0346(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 13 protokołu z dnia 16.4.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


16. Sytuacja w Rosji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Rosji (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeccę Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios i Michaela Šojdrová.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


17. Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


18. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides i Kostas Chrysogonos.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 19.4.2018.


19. Zapytanie w sprawie zakresu stosowania przywilejów i immunitetów

Sąd apelacyjny w Neapolu zwrócił się do Przewodniczącego z zapytaniem w sprawie zakresu stosowania immunitetu byłego posła do Parlamentu Europejskiego Alfonsa Luigiego Marry.

Zgodnie z art. 9 ust. 14 Regulaminu zapytanie to zostało przekazane komisji JURI, właściwej dla tej sprawy.


20. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony przez komisję AFCO:

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Diane James, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera i Ivana Maletić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward i Notis Marias.

Głos zabrali: Neven Mimica i Marietje Schaake.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.14 protokołu z dnia 18.4.2018.


22. Umowa ramowa między UE a Australią *** - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [2017/2227(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Elmar Brok i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Neven Mimica i Francisco José Millán Mon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 18.4.2018 i pkt 12.4 protokołu z dnia 18.4.2018.


23. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2017/2010(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Emil Radev w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR i Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Elmar Brok.

Głos zabrali: Neven Mimica i Mady Delvaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.15 protokołu z dnia 18.4.2018.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 619.992/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna