Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 77k
Tisdagen den 17 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)
  6.6.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)
  6.7.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)
  6.8.Byggnaders energiprestanda ***I (omröstning)
  6.9.Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)
  6.10.Jämställdhet inom mediesektorn i EU (omröstning)
  6.11.Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (omröstning)
  6.12.Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)
  6.13.En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (omröstning)
  6.14.Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (debatt)
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Situationen i Ryssland (debatt)
 17.Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling (debatt)
 18.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (debatt)
 19.Förfrågan angående omfattningen på privilegier eller immuniteten
 20.Inkomna dokument
 21.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (debatt)
 22.Ramavtalet mellan EU och Australien *** – Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (debatt)
 23.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Raymond Finch, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Jaromír Štětina, Claude Moraes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke och Carlos Coelho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai och Mairead McGuinness.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslaget (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 19.4.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.21.


4. Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid (debatt)

Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid (2018/2620(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat inledningsanförande för att presentera debatten.

Talare: Emmanuel Macron (Republiken Frankrikes president) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Florian Philippot för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Aymeric Chauprade, grupplös.

Talare: Emmanuel Macron.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar och Anna Maria Corazza Bildt.

Talare: Emmanuel Macron.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.22.)


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.26.

Talare: Mario Borghezio.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Sofia Sakorafa (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0092)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.2. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0093)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.3. Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0094)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket [2017/2116(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0095)


6.5. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0096)


6.6. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0097)


6.7. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0098)

Inlägg:

Talare: Fabio Massimo Castaldo, före omröstningen, för EFDD-gruppen, för att i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen begära att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning före omröstningen om den preliminära överenskommelsen.

Parlamentet förkastade begäran.


6.8. Byggnaders energiprestanda ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0099)


6.9. Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet [2017/2030(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0100)


6.10. Jämställdhet inom mediesektorn i EU (omröstning)

Betänkande om jämställdhet inom mediesektorn i EU [2017/2210(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0101)


6.11. Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0102)


6.12. Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)

Betänkande om genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden [2017/2258(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0103)


6.13. En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (omröstning)

Betänkande om en mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna [2016/2241(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0104)


6.14. Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (omröstning)

Betänkande om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport [2017/2279(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (REGI-utskottet)

Antogs (P8_TA(2018)0105)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Betänkande Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo och Christofer Fjellner

Betänkande Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Betänkande Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas och Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Betänkande Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld och Notis Marias

Betänkande Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato och Francisco José Millán Mon.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jarosław Wałęsa hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou och Konstantinos Papadakis.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi, au nom du groupe PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel et Elena Valenciano, au nom du groupe S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara et Fabio Massimo Castaldo, om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018),

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff för ENF-gruppen, om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 18.4.2018.


12. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini och Giancarlo Scotta hade valts till ledamöter av Europarparlamentet i stället för Gianni Pittella, Matteo Salvini respektive Lorenzo Fontana, med verkan från och med den 17 april 2018.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini och Giancarlo Scotta fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


13. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, som avböjde en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou och Sotirios Zarianopoulos.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att rekommendationen från JURI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 16 april 2018 (punkt 12 i protokollet av den 16.4.2018).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den onsdagen den 18 april 2018.


15. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA(2015)0346(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 13 i protokollet av den 16.4.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


16. Situationen i Ryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ryssland (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios och Michaela Šojdrová.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslaget (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


17. Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, och Urmas Paet för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios och Krisztina Morvai.

Talare: Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides och Kostas Chrysogonos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis och Antonio López-Istúriz White.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 19.4.2018.


19. Förfrågan angående omfattningen på privilegier eller immuniteten

Talmannen hade mottagit en förfrågan från appelationsdomstolen i Neapel angående omfattningen på immuniteten för Europaparlamentets tidigare ledamot Alfonso Luigi Marra.

Denna förfrågan hade i enlighet med artikel 9.14 i arbetsordningen hänvisats till JURI-utskottet, i egenskap av behörigt utskott i frågan..


20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument: från AFCO-utskottet:

– * Betänkande om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (debatt)

Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 [2017/2280(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Diane James, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Marietje Schaake.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.14 i protokollet av den 18.4.2018.


22. Ramavtalet mellan EU och Australien *** – Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [2017/2227(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Elmar Brok och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Neven Mimica och Francisco José Millán Mon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.4 i protokollet av den 18.4.2018.


23. Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)

Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet [2017/2010(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Emil Radev för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, och Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Elmar Brok.

Talare: Neven Mimica och Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.15 i protokollet av den 18.4.2018.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 619.992/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande