Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)107)


12.2. График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (2018/2652(RSO)): вж. предложението на Председателския съвет (точка 10 от протокола от 16.4.2018 г)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Обявено за одобрено

Графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2019 г. се определя, както следва:

- от 14 до 17 януари

- 30 и 31 януари

- от 11 до 14 февруари

- от 11 до 14 март

- от 25 до 28 март

- 3 и 4 април

- от 15 до 18 април

- от 2 до 4 юли

- от 15 до 18 юли

- от 16 до 19 септември

- 9 и 10 октомври

- от 21 до 24 октомври

- 13 и 14 ноември

- от 25 до 28 ноември

- от 16 до 19 декември.


12.3. Рамково споразумение между ЕС и Австралия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)108)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.4. Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [2017/2227(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)109)


12.5. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)110)

Парламентът дава съгласието си за сключване на конвенцията.


12.6. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)111)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.7. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)112)


12.8. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)113)


12.9. Отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)114)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)114)


12.10. Депониране на отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)115)


12.11. Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)116)


12.12. Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (гласуване)

Изявление на Комисията: Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP))

Разискването се състоя на 12 март 2018 г. (точка 14 от протокола от 12.3.2018 г)

Предложението за резолюция беше обявено на 18 април 2018 (точка 2 от протокола от 18.4.2018 г).

Предложение за резолюция B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)117)

Изказвания

Преди гласуването председателят уточни, че езиковите версии ще бъдат хармонизирани.


12.13. Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0184/2018 и B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0184/2018

Приема се (P8_TA(2018)118)

(Предложението за резолюция B8-0185/2018/ отпада.)


12.14. Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (гласуване)

Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. [2017/2280(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)119)


12.15. Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)

Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2017/2010(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)120)


12.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [2017/2136(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)121)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)121)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)122)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)122)

Изказвания

Dobromir Sośnierz относно провеждането на гласуванията.


12.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)123)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)123)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)124)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)124)


12.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)125)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)125)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


12.21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)126)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)126)


12.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)127)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)127)


12.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)128)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)128)


12.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)129)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)129)


12.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)130)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)130)


12.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)131)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)131)


12.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)132)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)132)


12.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)133)

Изказвания

Monica Macovei представи устно изменение на изменение 1, което беше прието.


12.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)134)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)134)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)135)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)135)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)136)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)136)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)137)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)137)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)138)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)138)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)139)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)139)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)140)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)140)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


12.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)141)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)141)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)142)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)142)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)143)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)143)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)144)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)144)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)145)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)145)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)146)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)146)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)147)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)148)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)148)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)149)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)150)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)151)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)153)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)154)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)155)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)155)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)156)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)157)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)158)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)159)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)159)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)160)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)161)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)162)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Изказвания

Reinhard Bütikofer относно провеждането на гласуванията (председателят даде пояснения).


12.58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)163)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)164)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)165)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)166)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.62. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)167)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)167)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.63. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)168)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)168)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.64. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)169)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.65. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)170)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)170)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.66. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)171)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)171)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Изказвания

Petri Sarvamaa относно провеждането на гласуванията.


12.67. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)172)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)172)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.68. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)173)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)173)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация