Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. april 2018 - StrasbourgEndelig udgave

12. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentets mødekalender - 2019 (afstemning)

Parlamentets mødekalender - 2019 (2018/2652(RSO)): se forslag fra Formandskonferencen (punkt 10 i protokollen af 16.4.2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Erklæret godkendt

Europa-Parlamentets mødekalender for 2019 ser således ud som følger:

- fra 14. til 17. januar

- den 30. og 31. januar

- fra 11. til 14. februar

- fra 11. til 14. marts

- fra 25. til 28. marts

- den 3. og 4. april

- fra 15. til 18. april

- fra 2. til 4. juli

- fra 15. til 18. juli

- fra 16. til 19. september

- den 9. og 10. oktober

- fra 21. til 24. oktober

- den 13. og 14. november

- fra 25. til 28. november

- fra 16. til 19. december.


12.3. Rammeaftalen mellem EU og Australien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)108)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.4. Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [2017/2227(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)109)


12.5. Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)110)

Parlamentet godkendte indgåelsen af konventionen.


12.6. Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)111)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


12.7. Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)112)


12.8. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)113)


12.9. Affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)114)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)114)


12.10. Deponering af affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedureregler på området miljørapportering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)116)


12.12. Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (2018/2624(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2018 (punkt 14 i protokollen af 12.3.2018)

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 18. april 2018 (punkt 2 i protokollen af 18.4.2018).

Forslag til beslutning B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)117)

Indlæg

Formanden præciserede inden afstemningen, at de forskellige sprogudgaver ville blive harmoniseret.


12.13. Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0184/2018 og B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0184/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)118)

(Forslag til beslutning B8-0185/2018/ bortfaldt).


12.14. Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 [2017/2280(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)119)


12.15. Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (afstemning)

Betænkning om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2017/2010(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)120)


12.16. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [2017/2136(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)121)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)121)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.17. Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)122)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)122)

Indlæg

Sośnierz Dobromir om afviklingen af afstemningen.


12.18. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)123)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)123)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.19. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)124)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)124)


12.20. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)125)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)125)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b).


12.21. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)126)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)126)


12.22. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)127)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)127)


12.23. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)128)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)128)


12.24. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)129)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)129)


12.25. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)130)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)130)


12.26. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)131)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)131)


12.27. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)132)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)132)


12.28. Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)133)

Indlæg

Monica Macovei havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, som var blevet godtaget.


12.29. Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)134)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)134)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.30. Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)135)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)135)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.31. Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)136)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)136)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.32. Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)137)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)137)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.33. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)138)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)138)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.34. Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)139)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)139)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.35. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)140)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)140)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b).


12.36. Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)141)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)141)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.37. Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)142)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)142)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.38. Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.39. Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)144)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)144)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.40. Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.41. Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)146)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.42. Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)147)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.43. Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.44. Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.45. Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.46. Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.47. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.48. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.49. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.50. Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.51. Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.52. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.53. Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.54. Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.55. Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.56. Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.57. Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Reinhard Bütikofer om afviklingen af afstemningen (formanden præciserede proceduren).


12.58. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.59. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.60. Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.61. Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.62. Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.63. Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.64. Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.65. Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.66. Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Petri Sarvamaa om afviklingen af afstemningen.


12.67. Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.68. Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse