Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

12. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2018)107)


12.2. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (hääletus)

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (2018/2652(RSO)): vt esimeeste konverentsi ettepanekut (16.4.2018 protokollipunkt 10)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Heaks kiidetud

Euroopa Parlamendi 2019. aasta osaistungjärkude kuupäevad on seega heaks kiidetud järgmiselt:

– 14.–17. jaanuar

– 30.–31. jaanuar

– 11.–14. veebruar

– 11.–14. märts

– 25.–28. märts

– 3.–4. aprill

– 15.–18. aprill

– 2.–4. juuli

– 15.–18. juuli

– 16.–19. september

– 9.–10. oktoober

– 21.–24. oktoober

– 13.–14. november

– 25.–28. november

– 16.–19. detsember.


12.3. ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)108)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.4. ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2227(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)109)


12.5. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)110)

Parlament kiitis konventsiooni sõlmimise heaks.


12.6. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)111)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


12.7. Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)112)


12.8. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)113)


12.9. Jäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)114)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)114)


12.10. Prügilad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)115)


12.11. Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)116)


12.12. Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (2018/2624(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2018 (12.3.2018 protokollipunkt 14)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 18. aprillil 2018 (18.4.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)117)

Sõnavõtud

Enne hääletust. Juhataja märkis, et keeleversioonid ühtlustatakse.


12.13. Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0184/2018 ja B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0184/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)118)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0185/2018/ muutus kehtetuks.)


12.14. ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (hääletus)

Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur [2017/2280(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)119)


12.15. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (hääletus)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta [2017/2010(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)120)


12.16. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2017/2136(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)121)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)121)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.17. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)122)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)122)

Sõnavõtud

Sośnierz Dobromir, hääletuse korralduse kohta.


12.18. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)123)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)123)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.19. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)124)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)124)


12.20. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)125)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)125)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


12.21. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)126)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)126)


12.22. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)127)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)127)


12.23. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)128)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)128)


12.24. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)129)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)130)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)130)


12.26. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)131)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)131)


12.27. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)132)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)133)

Sõnavõtud

Monica Macovei esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.29. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)134)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)134)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.30. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) (hääletus)

Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)135)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)135)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.31. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)136)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)136)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.32. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)137)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)137)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.33. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)138)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)138)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.34. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)139)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)139)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.35. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)140)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)140)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


12.36. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)141)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)141)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.37. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)142)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)142)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.38. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)143)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)143)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.39. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)144)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)144)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.40. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)145)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)145)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.41. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)146)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)146)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.42. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)147)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)147)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.43. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)148)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)148)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.44. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)149)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)149)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.45. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)150)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)150)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.46. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)151)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)151)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.47. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.48. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)153)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)153)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.49. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)154)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)154)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.50. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)155)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)155)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.51. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)156)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)156)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.52. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)157)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)157)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.53. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)158)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)158)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.54. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)159)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)159)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.55. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)160)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)160)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.56. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)161)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)161)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.57. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)162)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)162)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer, hääletuse korralduse kohta (juhataja andis täpsustusi).


12.58. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)163)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)163)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.59. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)

Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)164)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)164)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.60. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)165)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)165)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.61. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)166)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)166)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.62. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)167)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)167)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.63. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)168)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)168)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.64. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)169)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)169)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.65. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)170)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)170)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.66. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)171)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)171)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Petri Sarvamaa, hääletuse korralduse kohta.


12.67. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)172)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)172)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.68. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) (hääletus)

Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)173)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)173)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave