Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2018)107).


12.2. Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (2018/2652(RSO)): sk. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (16.4.2018. protokola 10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu.

Līdz ar to ir noteikts šāds Eiropas Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs:

- 14.-17. janvāris,

- 30. un 31. janvāris,

- 11.-14. februāris,

- 11.-14. marts,

- 25.-28. marts,

- 3. un 4. aprīlis,

- 15.-18. aprīlis,

- 2.-4. jūlijs,

- 15.-18. jūlijs,

- 16.-19. septembris,

- 9. un 10. oktobris,

- 21.-24. oktobris,

- 13. un 14. novembris,

- 25.-28. novembris,

- 16.-19. decembris.


12.3. ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)108).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.4. ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [2017/2227(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)109).


12.5. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0131/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)110).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


12.6. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0132/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)111).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


12.7. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)112).


12.8. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)113).


12.9. Atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)114).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)114).


12.10. Atkritumu poligoni ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)115).


12.11. Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)116).


12.12. Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (balsošana)

Komisijas paziņojums: Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (2018/2624(RSP)).

Debates notika 2018. gada 12. martā (12.3.2018. protokola 14. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2018. gada 18. aprīlī (18.4.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)117).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas sēdes vadītājs precizēja, ka valodu versijas tiks saskaņotas.


12.13. Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0184/2018 un B8-0185/2018 (2018/2642(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0184/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)118).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0185/2018/ vairs nav spēkā.)


12.14. ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (balsošana)

Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada [2017/2280(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0112/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)119).


12.15. 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)

Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2017/2010(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0141/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)120).


12.16. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2017/2136(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)121).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)121).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.17. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)122).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)122).

Uzstāšanās

Uzstājās Dobromir Sośnierz, komentējot balsošanas norisi.


12.18. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)123).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)123).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.19. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)124).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)124).


12.20. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)125).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)125).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


12.21. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)126).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)126).


12.22. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)127).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)127).


12.23. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)128).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)128).


12.24. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)129).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)129).


12.25. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)130).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)130).


12.26. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)131).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)131).


12.27. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)132).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)132).


12.28. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)133).

Uzstāšanās

Monica Macovei ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


12.29. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)134).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)134).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.30. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)135).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)135).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.31. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)136).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)136).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.32. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)137).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)137).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.33. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)138).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)138).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.34. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)139).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)139).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.35. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)140).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)140).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


12.36. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)141).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)141).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.37. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)142).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)142).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.38. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)143).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)143).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.39. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)144).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)144).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.40. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)145).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)145).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.41. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)146).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)146).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.42. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)147).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.43. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)148).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)148).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.44. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)149).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.45. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.46. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)151).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.47. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0078/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.48. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.49. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.50. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)155).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)155).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.51. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.52. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.53. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.54. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)159).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)159).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.55. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.56. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.57. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Uzstājās Reinhard Bütikofer, komentējot balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumu).


12.58. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.59. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.60. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.61. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.62. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2" (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.63. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.64. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.65. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.66. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Uzstājās Petri Sarvamaa, komentējot balsošanas norisi.


12.67. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.68. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums