Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)107)


12.2. Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (2018/2652(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 10 van de notulen van 16.4.2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Goedgekeurd

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2019 is dan ook als volgt vastgesteld:

- van 14 t/m 17 januari

- 30 en 31 januari

- van 11 t/m 14 februari

- van 11 t/m 14 maart

- van 25 t/m 28 maart

- 3 en 4 april

- van 15 t/m 18 april

- van 2 t/m 4 juli

- van 15 t/m 18 juli

- van 16 t/m 19 september

- 9 en 10 oktober

- van 21 t/m 24 oktober

- 13 en 14 november

- van 25 t/m 28 november

- van 16 t/m 19 december.


12.3. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)108)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.4. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [2017/2227(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)109)


12.5. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)110)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.6. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)111)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


12.7. Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)112)


12.8. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)113)


12.9. Afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)114)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)114)


12.10. Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)116)


12.12. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (stemming)

Verklaring van de Commissie Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2018 (punt 14 van de notulen van 12.3.2018)

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 18 april 2018 (punt 2 van de notulen van 18.4.2018).

Ontwerpresolutie B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)117)

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming verklaart de Voorzitter dat de taalversies op elkaar afgestemd zullen worden.


12.13. Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0184/2018 en B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0184/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)118)

(Ontwerpresolutie B8-0185/2018/ komt te vervallen.)


12.14. Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 [2017/2280(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)119)


12.15. Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (stemming)

Verslag over de jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid [2017/2010(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)120)


12.16. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2017/2136(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)121)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)121)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.17. Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)122)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)122)

Het woord werd gevoerd door:

Dobromir Dobromir SośnierzSośnierz over het verloop van de stemmingen.


12.18. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)123)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)123)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.19. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)124)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)124)


12.20. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)125)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)125)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


12.21. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)126)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)126)


12.22. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)127)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)127)


12.23. Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)128)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)128)


12.24. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)129)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)129)


12.25. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)130)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)130)


12.26. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)131)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)131)


12.27. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)132)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)132)


12.28. Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)133)

Het woord werd gevoerd door:

Monica Macovei, die een mondeling amendement op amendement 1 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


12.29. Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)134)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)134)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.30. Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)135)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)135)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.31. Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)136)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)136)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.32. Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)137)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)137)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.33. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)138)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)138)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.34. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)139)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)139)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.35. Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)140)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)140)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)


12.36. Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)141)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)141)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.37. Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)142)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)142)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.38. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)143)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)143)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.39. Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)144)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)144)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.40. Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)145)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)145)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.41. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)146)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)146)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.42. Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)147)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.43. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)148)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)148)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.44. Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)149)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)149)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.45. Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.46. Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)151)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.47. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.48. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.49. Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.50. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.51. Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.52. Kwijting 2016: Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.53. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.54. Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.55. Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.56. Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.57. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft nadere uitleg).


12.58. Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.59. Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.60. Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.61. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.62. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.63. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.64. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.65. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.66. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Petri Sarvamaa over het verloop van de stemmingen.


12.67. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)172)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.68. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)173)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling