Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (2018/2652(RSO)): zob. projekt przedstawiony przez Konferencję Przewodniczących (pkt 10 protokołu z dnia 16.4.2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Ogłoszono zatwierdzenie

Przyjęto następujący kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2019:

- od 14 do 17 stycznia

- 30 i 31 stycznia

- od 11 do 14 lutego

- od 11 do 14 marca

- od 25 do 28 marca

- 3 i 4 kwietnia

- od 15 do 18 kwietnia

- od 2 do 4 lipca

- od 15 do 18 lipca

- od 16 do 19 września

- 9 i 10 października

- od 21 do 24 października

- 13 i 14 listopada

- od 25 do 28 listopada

- od 16 do 19 grudnia.


12.3. Umowa ramowa między UE a Australią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)108)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.4. Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [2017/2227(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)109)


12.5. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)110)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie konwencji.


12.6. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi [14498/2017 - C8-0451/2017- 2017/0266(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)111)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


12.7. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)112)


12.8. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpady ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)114)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)114)


12.10. Składowanie odpadów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)115)


12.11. Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)116)


12.12. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 12.3.2018)

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 18 kwietnia 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 18.4.2018).

Projekt rezolucji B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)117)

Wystąpienia

Przed głosowaniem przewodniczący uściślił, że poszczególne wersje językowe zostaną ujednolicone.


12.13. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0184/2018 i B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0184/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)118)

(Projekt rezolucji B8-0185/2018/ stał się bezprzedmiotowy.)


12.14. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)119)


12.15. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2017/2010(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)120)


12.16. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [2017/2136(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)121)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)121)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.17. Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)122)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)122)

Wystąpienia

Dobromir Sośnierz, w sprawie przebiegu głosowania.


12.18. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017- 2017/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)123)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)123)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.19. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)124)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)124)


12.20. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)125)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)125)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).


12.21. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)126)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)126)


12.22. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)127)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)127)


12.23. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)128)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)128)


12.24. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)129)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)129)


12.25. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 201, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)130)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)130)


12.26. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)131)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)131)


12.27. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)132)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)132)


12.28. Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)133)

Wystąpienia

Monica Macovei przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 1. Poprawka została dopuszczona.


12.29. Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)134)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)134)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.30. Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)135)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)135)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.31. Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)136)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)136)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.32. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)137)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)137)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.33. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)138)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)138)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.34. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)139)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)139)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.35. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)140)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)140)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


12.36. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)141)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)141)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.37. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)142)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)142)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.38. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)143)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)143)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.39. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)144)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)144)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.40. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)145)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)145)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.41. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)146)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)146)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.42. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)147)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)147)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.43. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)148)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)148)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.44. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)149)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)149)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.45. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)150)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)150)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.46. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)151)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)151)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.47. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)152)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.48. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)153)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)153)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.49. Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)154)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)154)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.50. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)155)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)155)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.51. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)156)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)156)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.52. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)157)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)157)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.53. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)158)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)158)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.54. Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)159)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)159)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.55. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)160)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)160)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.56. Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)161)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)161)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.57. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)162)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)162)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


12.58. Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)163)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)163)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.59. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)164)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)164)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.60. Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)165)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)165)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.61. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)166)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)166)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.62. Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)167)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)167)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.63. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)168)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)168)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.64. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)169)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)169)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.65. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)170)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)170)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.66. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)171)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)171)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Wystąpienia

Petri Sarvamaa, w sprawie przebiegu głosowania.


12.67. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)172)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)172)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.68. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 68)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)173)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)173)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna