Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené (P8_TA(2018)107)


12.2. Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)

Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (2018/2652(RSO)): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 10 zápisnice zo dňa 16.4.2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vyhlásený za schválený

Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2019 bol teda stanovený takto:

- od 14. do 17. januára

- 30. a 31. januára

- od 11. do 14. februára

- od 11. do 14. marca

- od 25. do 28. marca

- 3. a 4. apríla

- od 15. do 18. apríla

- od 2. do 4. júla

- od 15. do 18. júla

- od 16. do 19. septembra

- 9. a 10. októbra

- od 2.1 do 24. októbra

- 13. a 14. novembra

- od 25. do 28. novembra

- od 16. do 19. decembra.


12.3. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)108)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


12.4. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [2017/2227(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)109)


12.5. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)110)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohovoru.


12.6. Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)111)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


12.7. Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)112)


12.8. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpad ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)114)

VYHLÁSENIA KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)114)


12.10. Skládky odpadov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)115)


12.11. Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 87/217/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernica Rady 86/278/EHS a smernica Rady 94/63/ES, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 12.3.2018)

Návrh uznesenia bol oznámený 18. apríla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 18.4.2018).

Návrh uznesenia B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)117)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním predseda spresnil, že jazykové verzie budú harmonizované.


12.13. Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0184/2018 a B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B8-0184/2018

Prijatý (P8_TA(2018)118)

(Návrh uznesenia B8-0185/2018/ sa stal bezpredmetným.)


12.14. Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)119)


12.15. Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)

Správa o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite [2017/2010(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)120)


12.16. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry [2017/2136(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)121)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)121)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.17. Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)122)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)122)

Vystúpenia:

Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz o priebehu hlasovania.


12.18. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017- 2017/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)123)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)123)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.19. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)124)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)124)


12.20. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)125)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)125)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri čl. 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.21. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)126)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)126)


12.22. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)127)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)127)


12.23. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)128)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)128)


12.24. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)129)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)129)


12.25. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)130)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)130)


12.26. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)131)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)131)


12.27. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)132)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)132)


12.28. Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)133)

Vystúpenia:

Monica Macovei predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 1, ktorý bol akceptovaný.


12.29. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)134)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)134)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.30. Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)135)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)135)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.31. Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)136)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)136)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.32. Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)137)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)137)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.33. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (pred 1. júlom 2016: Európska policajná akadémia) (CEPOL) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)138)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)138)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.34. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)139)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)139)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.35. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)140)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)140)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri čl. 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.36. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)141)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)141)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.37. Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)142)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)142)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.38. Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)143)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)143)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.39. Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)144)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)144)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.40. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)145)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)145)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.41. Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)146)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)146)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.42. Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)147)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.43. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)148)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)148)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.44. Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)149)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)149)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.45. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)150)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.46. Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)151)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.47. Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)152)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.48. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)153)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.49. Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)154)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.50. Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)155)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)155)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.51. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)156)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.52. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)157)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.53. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)158)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.54. Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)159)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)159)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.55. Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)160)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.56. Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)161)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.57. Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)162)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer o priebehu hlasovania (predseda poskytol spresňujúce informácie).


12.58. Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)163)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.59. Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)164)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.60. Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)165)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.61. Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)166)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.62. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)167)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)167)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.63. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)168)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)168)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.64. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)169)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.65. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)170)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)170)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.66. Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)171)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)171)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Petri Sarvamaa o priebehu hlasovania.


12.67. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)172)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)172)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


12.68. Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2018)173)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)173)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie