Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


12.1. Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (2018/2652(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 10 i protokollet av den 16.4.2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2019 fastställdes således enligt följande:

– 14–17 januari

– 30–31 januari

– 11–14 februari

– 11–14 mars

– 25–28 mars

– 3–4 april

– 15–18 april

– 2–4 juli

– 15–18 juli

– 16–19 september

– 9–10 oktober

– 21–24 oktober

– 13–14 november

– 25–28 november

– 16–19 december.


12.3. Ramavtalet mellan EU och Australien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)108)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.4. Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [2017/2227(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)109)


12.5. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)110)

Parlamentet godkände ingåendet av konventionen.


12.6. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)111)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


12.7. Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)112)


12.8. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)113)


12.9. Avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)114)

UTTALANDEN AV KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)114)


12.10. Deponering av avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)115)


12.11. Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)116)


12.12. Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (omröstning)

Uttalande av kommissionen Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 12.3.2018)

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 18 april 2018 (punkt 2 i protokollet av den 18.4.2018).

Resolutionsförslag B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)117)

Inlägg:

Före omröstningen angav talmannen att det olika språkversionerna skulle harmoniseras.


12.13. Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0184/2018 och B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0184/2018

Antogs (P8_TA(2018)118)

(Resolutionsförslag B8-0185/2018/ bortföll.)


12.14. Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 [2017/2280(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)119)


12.15. Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (omröstning)

Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet [2017/2010(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)120)


12.16. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2017/2136(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)121)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)121)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.17. Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)122)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)122)

Inlägg:

Dobromir SośnierzSośnierz Dobromir yttrade sig om omröstningens förlopp.


12.18. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)123)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)123)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.19. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)124)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)124)


12.20. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)125)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)125)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).


12.21. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)126)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)126)


12.22. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)127)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)127)


12.23. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)128)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)128)


12.24. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)129)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)129)


12.25. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)130)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)130)


12.26. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)131)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)131)


12.27. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)132)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)132)


12.28. Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)133)

Inlägg:

Monica Macovei lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


12.29. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)134)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.30. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)135)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)135)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.31. Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)136)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)136)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.32. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)137)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)137)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.33. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)138)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)138)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.34. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)139)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)139)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.35. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)140)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)140)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).


12.36. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)141)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)141)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.37. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)142)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)142)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.38. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)143)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)143)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.39. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)144)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)144)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.40. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)145)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)145)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.41. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)146)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)146)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.42. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)147)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.43. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)148)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)148)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.44. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)149)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.45. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.46. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)151)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.47. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.48. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.49. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.50. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)155)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)155)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.51. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.52. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.53. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.54. Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)159)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)159)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.55. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.56. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.57. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Reinhard Bütikofer yttrade sig om omröstningens förlopp. (Talmannen gav närmare information i frågan.)


12.58. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)163)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.59. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.60. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)165)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.61. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.62. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)167)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.63. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)168)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.64. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.65. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)170)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)170)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.66. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)171)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)171)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Petri Sarvamaa yttrade sig om omröstningens förlopp.


12.67. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)172)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)172)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.68. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)173)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)173)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande