Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg

19. Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa a Michał Boni.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Catherine Stihler, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Michałovi Bonimu, ktorý odpovedal na otázku, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini a Emilian Pavel.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie