Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2015

Внесени текстове :

A8-0311/2015

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0180

Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

22. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen (докладчик по становището на комисията ENVI) и Norbert Lins, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Eric Andrieu, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo и Michel Dantin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Phil Hogan и Martin Häusling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация