Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0100(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0311/2015

Ingivna texter :

A8-0311/2015

Debatter :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0180

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

22. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Norbert Lins för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Eric Andrieu för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo och Michel Dantin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski och Mairead McGuinness.

Talare: Phil Hogan och Martin Häusling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande