Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000015/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

25. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000015/2018) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Η Evelyn Regner αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dariusz Rosati και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου