Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

26. Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000008/2018) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000009/2018) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Η Elena Gentile αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Jonathan Arnott και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Monika Panayotova.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018

—   Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου