Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 10.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletused
  12.1.Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg * (hääletus)
  12.2.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (hääletus)
  12.3.ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.4.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.5.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.6.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.7.Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)
  12.8.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)
  12.9.Jäätmed ***I (hääletus)
  12.10.Prügilad ***I (hääletus)
  12.11.Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (hääletus)
  12.12.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (hääletus)
  12.13.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (hääletus)
  12.14.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (hääletus)
  12.15.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (hääletus)
  12.16.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  12.17.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  12.18.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)
  12.19.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  12.20.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  12.21.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus (hääletus)
  12.22.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda (hääletus)
  12.23.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  12.24.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee (hääletus)
  12.25.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  12.26.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  12.27.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  12.28.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  12.29.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  12.30.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) (hääletus)
  12.31.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  12.32.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  12.33.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)
  12.34.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  12.35.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  12.36.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  12.37.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  12.38.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  12.39.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  12.40.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  12.41.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  12.42.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  12.43.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  12.44.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  12.45.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  12.46.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  12.47.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  12.48.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  12.49.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  12.50.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  12.51.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  12.52.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  12.53.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  12.54.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)
  12.55.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  12.56.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  12.57.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  12.58.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  12.59.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)
  12.60.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  12.61.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) (hääletus)
  12.62.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  12.63.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (hääletus)
  12.64.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) (hääletus)
  12.65.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  12.66.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  12.67.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (hääletus)
  12.68.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Esitatud dokumendid
 18.Assigneeringute ümberpaigutamine
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (arutelu)
 20.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ***I (arutelu)
 21.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (arutelu)
 22.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (arutelu)
 23.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu)
 24.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 25.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (arutelu)
 26.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (390 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (94 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (71 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (256 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (381 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (71 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (1136 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (4787 kb)
Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave