Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Samenstelling fracties
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 10.Kwijting 2016 (debat)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Stemmingen
  12.1.Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (stemming)
  12.2.Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (stemming)
  12.3.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.4.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.5.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.6.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.7.Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)
  12.8.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  12.9.Afvalstoffen ***I (stemming)
  12.10.Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)
  12.11.Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (stemming)
  12.12.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (stemming)
  12.13.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (stemming)
  12.14.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (stemming)
  12.15.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (stemming)
  12.16.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  12.17.Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)
  12.18.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)
  12.19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (stemming)
  12.20.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  12.21.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)
  12.22.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)
  12.23.Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  12.24.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)
  12.25.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  12.26.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)
  12.27.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  12.28.Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (stemming)
  12.29.Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  12.30.Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  12.31.Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  12.32.Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  12.33.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)
  12.34.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  12.35.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  12.36.Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  12.37.Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  12.38.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  12.39.Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)
  12.40.Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  12.41.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  12.42.Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  12.43.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  12.44.Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  12.45.Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  12.46.Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  12.47.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  12.48.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  12.49.Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)
  12.50.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  12.51.Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  12.52.Kwijting 2016: Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  12.53.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  12.54.Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  12.55.Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  12.56.Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  12.57.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (stemming)
  12.58.Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  12.59.Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)
  12.60.Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  12.61.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  12.62.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  12.63.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  12.64.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (stemming)
  12.65.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)
  12.66.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  12.67.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  12.68.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Ingekomen stukken
 18.Kredietoverschrijvingen
 19.Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (debat)
 20.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (debat)
 21.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
 22.Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (debat)
 23.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat)
 24.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 25.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (debat)
 26.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (397 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (95 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (72 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (258 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (399 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (70 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (1136 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (4779 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling