Index 
Notulen
PDF 399kWORD 95k
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Samenstelling fracties
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 10.Kwijting 2016 (debat)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Stemmingen
  12.1.Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (stemming)
  12.2.Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (stemming)
  12.3.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.4.Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.5.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.6.Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.7.Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)
  12.8.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  12.9.Afvalstoffen ***I (stemming)
  12.10.Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)
  12.11.Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (stemming)
  12.12.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (stemming)
  12.13.Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (stemming)
  12.14.Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (stemming)
  12.15.Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (stemming)
  12.16.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  12.17.Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)
  12.18.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)
  12.19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (stemming)
  12.20.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  12.21.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)
  12.22.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)
  12.23.Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  12.24.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)
  12.25.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  12.26.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)
  12.27.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  12.28.Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (stemming)
  12.29.Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  12.30.Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  12.31.Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  12.32.Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  12.33.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)
  12.34.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  12.35.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  12.36.Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  12.37.Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  12.38.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  12.39.Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)
  12.40.Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  12.41.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  12.42.Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  12.43.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  12.44.Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  12.45.Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  12.46.Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  12.47.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  12.48.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  12.49.Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)
  12.50.Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  12.51.Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  12.52.Kwijting 2016: Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  12.53.Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  12.54.Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  12.55.Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  12.56.Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  12.57.Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (stemming)
  12.58.Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  12.59.Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)
  12.60.Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  12.61.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  12.62.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  12.63.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  12.64.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (stemming)
  12.65.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)
  12.66.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  12.67.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  12.68.Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Ingekomen stukken
 18.Kredietoverschrijvingen
 19.Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (debat)
 20.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (debat)
 21.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
 22.Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (debat)
 23.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat)
 24.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 25.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (debat)
 26.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP)))

Het debat heeft op 12 maart 2018 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 12.3.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei en Indrek Tarand, namens de Commissie CONT, over het integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 18.4.2018.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Belarus (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Belarus (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Belarus (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek en Monica Macovei namens de ECR-Fractie, over de situatie in Belarus (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Belarus (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, over Belarus (B8-0204/2018).

II.   Filipijnen (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over de Filipijnen (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over de Filipijnen (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over de Filipijnen (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de Filipijnen (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Filipijnen (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Filipijnen (B8-0208/2018).

III.   Situatie in de Gazastrook (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera en Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Gaza (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Gazastrook (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Gazastrook (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, en Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora en Evi Laura Agea, over de situatie in de Gazastrook (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Gaza (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Gazastrook (B8-0212/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - termijn: 10 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 voor wat betreft de technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de invoering van ondersteuningsprogramma's, psychologische beoordelingen van cockpitbemanningsleden en systematische en willekeurige tests op psychoactieve stoffen, teneinde de medische geschiktheid van cockpit- en cabinebemanningsleden te garanderen en voor wat betreft de uitrusting van nieuwe vliegtuigen met schroefturbinemotoren met een gecertificeerde maximale startmassa van hoogstens 5 700 kg die in staat zijn zes tot negen passagiers te vervoeren, met een terreinsignalerings- en waarschuwingssysteem (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - termijn: 23 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - termijn: 24 mei 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 en (EU) 2017/1219 wat betreft de duur van de overgangsperiode (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - termijn: 24 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - termijn: 9 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - termijn: 12 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 23 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - termijn: 10 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de specificatie van de beoordelingsmethode volgens welke de bevoegde autoriteiten instellingen toestaan geavanceerde meetbenaderingen voor operationeel risico te gebruiken (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Rectificatie van Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 21 november 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Bulgaarse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (C(2018)0863 final) van de Commissie van 15 februari 2018 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en aanvulling van Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisaties en door activa gedekt commercial paper (ABCP's), vereisten voor in het kader van omgekeerde retrocessieovereenkomsten verkregen activa en kredietkwaliteitsbeoordelingsmethoden (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 maart 2018

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden extra op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de specificatie van de beoordelingsmethode volgens welke de bevoegde autoriteiten instellingen toestaan geavanceerde meetbenaderingen voor operationeel risico te gebruiken (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 maart 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


6. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) legt de verklaring af.

De Voorzitter komt terug op het standpunt van het Parlement over de situatie in Syrië en op de noodzaak om nieuwe eigen middelen te vinden voor de begroting van de Unie.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson en Diane Dodds.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat zij verzoeken heeft ontvangen van de S&D-Fractie, de GUE/NGL-Fractie en de Verts/ALE-Fractie over het besluit om onderhandelingen te beginnen in de commissie ITRE op basis van het verslag van Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) en van de GUE/NGL-Fractie en de ENF-Fractie over het besluit om onderhandelingen te beginnen in de commissie ITRE op basis van het verslag van Jerzy Buzek (A8-0143/2018), die zijn bekendgemaakt in de notulen van maandag 16 april 2018 (punt 11 van de notulen van 16.4.2018).

De stemmingen zullen morgen , donderdag 19 april 2018, plaatsvinden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mede dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een politieke fractie of politieke fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen als bekendgemaakt in de notulen van 16 april 2018 (punt 11 van de notulen van 16.4.2018).

De commissies TRAN en EMPL konden dus aamvamgen met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement vastgelegde termijn, op basis van de verslagen van Markus Pieper (A8-0125/2018) en Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Samenstelling fracties

Aymeric Chauprade maakt niet langer deel uit van de niet-fractiegebonden leden en heeft zich aangesloten bij de EFDD-Fractie met ingang van 18 april 2018.


9. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter verklaart dat ze overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement, een verzoek van de Commissie FEMM heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over de digitale kloof tussen mannen en vrouwen.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.


10. Kwijting 2016 (debat)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2017/2136(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Het woord wordt gevoerd door Inés Ayala Sender, die erom verzoekt dat in de toekomst de schaduwrapporteurs voor de kwijtingsverslagen meer spreektijd krijgen dan vandaag het geval was (de Voorzitter neemt hier notitie van).

de Voorzitter heet Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) welkom.

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle en Marco Valli geven toelichting bij de verslagen

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Bart Staes, Indrek Tarand en Brian Hayes geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad), Günther Oettinger en Klaus-Heiner Lehne.

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Claude Rolin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Isabella De Monte (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Notis Marias (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Gesine Meissner (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudia Schmidt en Luke Ming Flanagan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karin Kadenbach en Rosa D'Amato.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand en Brian Hayes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.16 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.17 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.18 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.19 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.20 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.21 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.22 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.23 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.24 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.25 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.26 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.27 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.28 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.29 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.30 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.31 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.32 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.33 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.34 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.35 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.36 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.37 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.38 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.39 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.40 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.41 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.42 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.43 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.44 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.45 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.46 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.47 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.48 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.49 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.50 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.51 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.52 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.53 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.54 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.55 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.56 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.57 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.58 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.59 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.60 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.61 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.62 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.63 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.64 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.65 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.66 van de notulen van 18.4.2018, punt 12.67 van de notulen van 18.4.2018 en punt 12.68 van de notulen van 18.4.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)107)


12.2. Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement voor 2019 (2018/2652(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 10 van de notulen van 16.4.2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Goedgekeurd

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2019 is dan ook als volgt vastgesteld:

- van 14 t/m 17 januari

- 30 en 31 januari

- van 11 t/m 14 februari

- van 11 t/m 14 maart

- van 25 t/m 28 maart

- 3 en 4 april

- van 15 t/m 18 april

- van 2 t/m 4 juli

- van 15 t/m 18 juli

- van 16 t/m 19 september

- 9 en 10 oktober

- van 21 t/m 24 oktober

- 13 en 14 november

- van 25 t/m 28 november

- van 16 t/m 19 december.


12.3. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)108)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.4. Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds [2017/2227(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)109)


12.5. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)110)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.6. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)111)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


12.7. Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)112)


12.8. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)113)


12.9. Afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)114)

VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)114)


12.10. Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)116)


12.12. Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (stemming)

Verklaring van de Commissie Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2018 (punt 14 van de notulen van 12.3.2018)

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 18 april 2018 (punt 2 van de notulen van 18.4.2018).

Ontwerpresolutie B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)117)

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming verklaart de Voorzitter dat de taalversies op elkaar afgestemd zullen worden.


12.13. Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0184/2018 en B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0184/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)118)

(Ontwerpresolutie B8-0185/2018/ komt te vervallen.)


12.14. Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020 [2017/2280(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)119)


12.15. Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid (stemming)

Verslag over de jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid [2017/2010(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)120)


12.16. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [2017/2136(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)121)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)121)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.17. Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)122)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)122)

Het woord werd gevoerd door:

Dobromir Dobromir SośnierzSośnierz over het verloop van de stemmingen.


12.18. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)123)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)123)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.19. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling I – Europees Parlement [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)124)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)124)


12.20. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)125)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)125)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement).


12.21. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)126)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)126)


12.22. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling V – Rekenkamer [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)127)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)127)


12.23. Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)128)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)128)


12.24. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)129)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)129)


12.25. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)130)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)130)


12.26. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)131)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)131)


12.27. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)132)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)132)


12.28. Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese agentschappen voor het begrotingsjaar 2016: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)133)

Het woord werd gevoerd door:

Monica Macovei, die een mondeling amendement op amendement 1 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


12.29. Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)134)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)134)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.30. Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)135)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)135)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.31. Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)136)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)136)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.32. Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)137)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)137)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.33. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (vóór 1 juli 2016: Europese Politieacademie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)138)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)138)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.34. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)139)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)139)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.35. Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)140)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)140)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)


12.36. Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)141)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)141)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.37. Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)142)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)142)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.38. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)143)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)143)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.39. Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)144)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)144)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.40. Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)145)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)145)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.41. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)146)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)146)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.42. Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)147)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.43. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)148)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)148)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.44. Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)149)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)149)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.45. Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.46. Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)151)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.47. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.48. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.49. Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.50. Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.51. Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.52. Kwijting 2016: Europees agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.53. Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.54. Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.55. Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.56. Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.57. Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft nadere uitleg).


12.58. Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.59. Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.60. Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.61. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.62. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.63. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.64. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.65. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.66. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Petri Sarvamaa over het verloop van de stemmingen.


12.67. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)172)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


12.68. Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2018)173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)173)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan en Jan Zahradil

Verslag Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Verslag Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune en Stanislav Polčák

Verslag Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Verslag Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Anna Maria Corazza Bildt

Verslag Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Ontwerpresolutie over het integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil en Sander Loones

Ontwerpresolutie over de voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai en Jiří Pospíšil

Verslag Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai en Jiří Pospíšil

Verslag Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Verslag Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Verslag Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.47 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 5/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 06/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 07/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 09/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019 (2018/2001(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving DEC 04/2018 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie goed te keuren DEC 04/2018 - Afdeling III – Commissie.


19. Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa en Michał Boni.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Michał Boni, die hierop ingaat, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini en Emilian Pavel.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


20. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Emmanuel Maurel (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Roberto Gualtieri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Barbara Kappel.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Barbara Kappel die hierop ingaat, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell en André Elissen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios en Romana Tomc.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 19.4.2018.


21. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op4 april 2017 (punt 5 van de notulen van 4.4.2017)
De stemming heeft plaatsgevonden op 4 april 2017 (punt 7.2 van de notulen van 4.4.2017)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová, Eleonora Evi en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 19.4.2018.


22. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Norbert Lins, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo en Michel Dantin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Martin Häusling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 19.4.2018.


23. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen [2016/2149(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 19.4.2018.


24. Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid [2017/2191(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christel Schaldemose (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Tibor Szanyi (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager en Ramon Tremosa i Balcells.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.16 van de notulen van 19.4.2018.


25. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000015/2018) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, aan de Raad: Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner licht de vraag toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Dariusz Rosati en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


26. Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000008/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000009/2018) van Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, en Michèle Rivasi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Monika Panayotova.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, over terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 19.4.2018.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 619.992/OJJE).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.02 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling