Indeks 
Protokół
PDF 402kWORD 97k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 8.Skład grup politycznych
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 10.Absolutorium za rok 2016 (debata)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Głosowanie
  12.1.Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (głosowanie)
  12.2.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)
  12.3.Umowa ramowa między UE a Australią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.4.Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.5.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.6.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.7.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)
  12.8.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)
  12.9.Odpady ***I (głosowanie)
  12.10.Składowanie odpadów ***I (głosowanie)
  12.11.Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (głosowanie)
  12.12.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (głosowanie)
  12.13.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (głosowanie)
  12.14.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (głosowanie)
  12.15.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)
  12.16.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)
  12.17.Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  12.18.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  12.19.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  12.20.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  12.21.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  12.22.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  12.23.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  12.24.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  12.25.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  12.26.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  12.27.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  12.28.Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  12.29.Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  12.30.Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  12.31.Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  12.32.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  12.33.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)
  12.34.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  12.35.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  12.36.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (głosowanie)
  12.37.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  12.38.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  12.39.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  12.40.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  12.41.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  12.42.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  12.43.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  12.44.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  12.45.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  12.46.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  12.47.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  12.48.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  12.49.Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (głosowanie)
  12.50.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  12.51.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  12.52.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  12.53.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  12.54.Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (głosowanie)
  12.55.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  12.56.Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  12.57.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (głosowanie)
  12.58.Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  12.59.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (głosowanie)
  12.60.Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  12.61.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  12.62.Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)
  12.63.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  12.64.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (głosowanie)
  12.65.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)
  12.66.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  12.67.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  12.68.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Składanie dokumentów
 18.Przesunięcie środków
 19.Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)
 20.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (debata)
 21.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
 22.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (debata)
 23.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)
 24.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 25.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (debata)
 26.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.35.


2. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 12.3.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei i Indrek Tarand, w imieniu komisji CONT, w sprawie polityki Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowania sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 18.4.2018.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Białoruś (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Białorusi (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Białorusi (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Białorusi (B8-0204/2018).

II.   Filipiny (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere i Dubravka Šuica, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Filipin (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie Filipin (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Filipin (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Filipin (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé i Igor Šoltes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Filipin (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Filipin (B8-0208/2018).

III.   Sytuacja w Strefie Gazy (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera i Seán Kelly, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé i Igor Šoltes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, i Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora i Evi Laura Agea, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B8-0212/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - termin: 10 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 odnośnie do wymagań technicznych i procedur administracyjnych dotyczących programów wsparcia, testów psychologicznych załogi lotniczej, a także systematycznych i losowych badań na obecność substancji psychoaktywnych w celu zapewnienia sprawności fizycznej i psychicznej załogi lotniczej i personelu pokładowego, oraz odnośnie do wyposażenia nowo wyprodukowanych samolotów z napędem turbinowym o maksymalnej certyfikowanej masie startowej nie większej niż 5 700 kg posiadających homologację na przewóz od sześciu do dziewięciu pasażerów w zbliżeniowy system ostrzegania o przeszkodach terenu (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - termin: 23 czerwca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - termin: 24 maja 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 i (UE) 2017/1219 w odniesieniu do długości okresu przejściowego (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - termin: 24 czerwca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - termin: 9 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - termin: 12 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 23 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - termin: 10 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)


5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do określenia metody oceny, w ramach której właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru na potrzeby obliczania ryzyka operacyjnego (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych wcelu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (C(2018) 0863 final) z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami (ABCP), wymogów dotyczących aktywów otrzymanych w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz metod oceny jakości kredytowej (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 marca 2018 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nº 575/2013 w odniesieniu do określenia metody oceny, w ramach której właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru na potrzeby obliczania ryzyka operacyjnego – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 marca 2018 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) wygłosił oświadczenie.

Przewodniczący odniósł się do stanowiska Parlamentu na temat sytuacji w Syrii oraz do konieczności znalezienia nowych zasobów własnych z myślą o budżecie Unii.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson i Diane Dodds.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała wnioski o poddanie pod głosowanie decyzji ogłoszonych w protokole z poniedziałku 16 kwietnia 2018 r. (pkt 11 protokołu z dnia 16.4.2018) od grup S&D, GUE/NGL i Verts/ALE, w sprawie decyzji komisji ITRE o przystąpieniu do negocjacji na podstawie sprawozdania Janusza Lewandowskiego (A8-0094/2018), i od grup GUE/NGL i ENF, w sprawie decyzji komisji ITRE o przystąpieniu do negocjacji na podstawie sprawozdania Jerzego Buzka (A8-0143/2018).

Głosowanie odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. zgodnie z 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodnicząca ogłosiła, że w sprawie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonych w protokole z poniedziałku 16 kwietnia 2018 r. (pkt 11 protokołu z dnia 16.4.2018) nie otrzymała wniosków posłów lub co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg.

Komisje TRAN i EMPL mogą zatem przystąpić do negocjacji na podstawie sprawozdań Markusa Piepera (A8-0125/2018) i Claude’a Rolin (A8-0142/2018), gdyż upłynął termin, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


8. Skład grup politycznych

Aymeric Chauprade nie jest już posłem niezrzeszonym i dołączył do grupy EFDD z dniem 18 kwietnia 2018 r.


9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu otrzymała wniosek komisji FEMM o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nierówności płci w świecie cyfrowym.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


10. Absolutorium za rok 2016 (debata)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [2017/2136(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017- 2017/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 201, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0128/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0115/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0074/2018)

Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0069/2018)

Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0106/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0068/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0098/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0066/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0083/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0067/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0085/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0086/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0090/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0107/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0087/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0088/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0096/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0103/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0081/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0078/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0114/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0079/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0101/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0080/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0111/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0084/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0102/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0092/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0113/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0109/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0093/2018)

Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0108/2018)

Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0082/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Głos zabrała Inés Ayala Sender i poprosiła, aby na przyszłość kontrasprawozdawcy sprawozdań absolutoryjnych dysponowali czasem wystąpień dłuższym niż ten, który przewidziano w dniu dzisiejszym (Przewodnicząca odnotowała tę uwagę).

Przewodnicząca powitała Klausa-Heinera Lehne (prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) i Günthera Oettingera (członka Komisji).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle i Marco Valli przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Bart Staes, Indrek Tarand i Brian Hayes przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady), Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Claude Rolin (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Isabella De Monte (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Notis Marias (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Gesine Meissner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Claudia Schmidt i Luke Ming Flanagan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Karin Kadenbach i Rosa D'Amato.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand i Brian Hayes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.16 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.17 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.18 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.19 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.20 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.21 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.22 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.23 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.24 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.25 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.26 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.27 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.28 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.29 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.30 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.31 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.32 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.33 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.34 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.35 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.36 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.37 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.38 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.39 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.40 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.41 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.42 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.43 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.44 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.45 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.46 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.47 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.48 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.49 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.50 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.51 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.52 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.53 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.54 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.55 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.56 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.57 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.58 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.59 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.60 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.61 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.62 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.63 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.64 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.65 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.66 protokołu z dnia 18.4.2018, pkt 12.67 protokołu z dnia 18.4.2018 i pkt 12.68 protokołu z dnia 18.4.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (2018/2652(RSO)): zob. projekt przedstawiony przez Konferencję Przewodniczących (pkt 10 protokołu z dnia 16.4.2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Ogłoszono zatwierdzenie

Przyjęto następujący kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2019:

- od 14 do 17 stycznia

- 30 i 31 stycznia

- od 11 do 14 lutego

- od 11 do 14 marca

- od 25 do 28 marca

- 3 i 4 kwietnia

- od 15 do 18 kwietnia

- od 2 do 4 lipca

- od 15 do 18 lipca

- od 16 do 19 września

- 9 i 10 października

- od 21 do 24 października

- 13 i 14 listopada

- od 25 do 28 listopada

- od 16 do 19 grudnia.


12.3. Umowa ramowa między UE a Australią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)108)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.4. Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej [2017/2227(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)109)


12.5. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)110)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie konwencji.


12.6. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi [14498/2017 - C8-0451/2017- 2017/0266(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)111)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


12.7. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)112)


12.8. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpady ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)114)

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)114)


12.10. Składowanie odpadów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)115)


12.11. Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 87/217/EWG, dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013, dyrektywę Rady 86/278/EWG i dyrektywę 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylającej dyrektywę Rady 91/692/EWG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)116)


12.12. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 12.3.2018)

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 18 kwietnia 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 18.4.2018).

Projekt rezolucji B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)117)

Wystąpienia

Przed głosowaniem przewodniczący uściślił, że poszczególne wersje językowe zostaną ujednolicone.


12.13. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0184/2018 i B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0184/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)118)

(Projekt rezolucji B8-0185/2018/ stał się bezprzedmiotowy.)


12.14. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)119)


12.15. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2017/2010(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)120)


12.16. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [2017/2136(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)121)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)121)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.17. Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)122)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)122)

Wystąpienia

Dobromir Sośnierz, w sprawie przebiegu głosowania.


12.18. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017- 2017/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)123)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)123)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.19. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)124)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)124)


12.20. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)125)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)125)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu).


12.21. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)126)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)126)


12.22. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)127)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)127)


12.23. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)128)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)128)


12.24. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)129)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)129)


12.25. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 201, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)130)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)130)


12.26. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)131)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)131)


12.27. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)132)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)132)


12.28. Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)133)

Wystąpienia

Monica Macovei przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 1. Poprawka została dopuszczona.


12.29. Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)134)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)134)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.30. Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)135)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)135)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.31. Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)136)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)136)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.32. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)137)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)137)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.33. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przed 1 lipca 2016 r.: Europejskie Kolegium Policyjne) (CEPOL) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)138)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)138)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.34. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)139)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)139)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.35. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)140)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)140)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. b) Regulaminu)


12.36. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)141)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)141)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.37. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)142)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)142)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.38. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)143)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)143)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.39. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 39)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)144)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)144)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.40. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 40)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)145)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)145)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.41. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 41)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)146)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)146)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.42. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 42)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)147)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)147)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.43. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 43)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)148)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)148)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.44. Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 44)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)149)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)149)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.45. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 45)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)150)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)150)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.46. Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 46)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)151)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)151)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.47. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 47)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)152)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)152)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.48. Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 48)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)153)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)153)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.49. Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej (obecnie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 49)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)154)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)154)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.50. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 50)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)155)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)155)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.51. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 51)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)156)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)156)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.52. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 52)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)157)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)157)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.53. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 53)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)158)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)158)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.54. Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 54)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)159)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)159)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.55. Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 55)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)160)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)160)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.56. Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 56)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)161)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)161)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.57. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 57)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)162)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)162)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


12.58. Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 58)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)163)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)163)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.59. Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 59)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)164)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)164)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.60. Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 60)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)165)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)165)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.61. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 61)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)166)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)166)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.62. Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 62)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)167)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)167)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.63. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 63)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)168)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)168)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.64. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 64)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)169)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)169)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.65. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 65)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)170)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)170)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.66. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 66)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)171)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)171)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).

Wystąpienia

Petri Sarvamaa, w sprawie przebiegu głosowania.


12.67. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 67)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)172)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)172)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


12.68. Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 68)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2018)173)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)173)

Udzielono absolutorium oraz zatwierdzono zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków (zob. załącznik IV art. 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu).


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Francisco José Millána Mona - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan i Jan Zahradil

Sprawozdanie Francisco José Millána Mona - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Simony Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, i Anna Maria Corazza Bildt

Sprawozdanie Franceska Gambúsa - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Projekt rezolucji w sprawie polityki Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowania sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil i Sander Loones

Projekt rezolucji w sprawie postępów w zakresie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz w sprawie uchodźców (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Joachima Zellera - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Barta Staesa - A8-0115/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Barta Staesa - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.47.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 5/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019 (2018/2001(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 04/2018 – Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 04/2018 – Sekcja III – Komisja.


19. Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Silvia Costa i Michał Boni.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Catherine Stihler, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Michałowi Boniemu, który udzielił odpowiedzi, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini i Emilian Pavel.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


20. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Emmanuel Maurel (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Emil Radev w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Roberto Gualtieri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, i Barbara Kappel.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Barbarze Kappel, która udzieliła odpowiedzi, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell i André Elissen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios i Romana Tomc.

Głos zabrali: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 19.4.2018.


21. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Debata odbyła się dnia 4 kwietnia 2017 r. (pkt 5 protokołu z dnia 4.4.2017)
Głosowanie odbyło się dnia 4 kwietnia 2017 r. (pkt 7.2 protokołu z dnia 4.4.2017)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Olga Sehnalová, Eleonora Evi i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 19.4.2018.


22. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI) i Norbert Lins w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo i Michel Dantin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Phil Hogan i Martin Häusling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 19.4.2018.


23. Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych [2016/2149(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maxa Anderssona, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

Głos zabrał Phil Hogan.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Paulo Rangel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 19.4.2018.


24. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2017/2191(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrali: Christel Schaldemose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Tibor Szanyi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Margrethe Vestager i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.16 protokołu z dnia 19.4.2018.


25. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2018), które skierował Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Rady: Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner rozwinęła pytanie.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Dariusz Rosati i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen i Notis Marias.

Głos zabrała Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.


26. Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000008/2018), które skierowali Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Niechęć do szczepienia i spadek wyszczepialności w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000009/2018), które skierowali Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Liczba przypadków braku zdecydowania co do szczepień oraz rezygnowania ze szczepień w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile rozwinęła pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, i Michèle Rivasi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott i Michaela Šojdrová.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Monika Panayotova.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.17 protokołu z dnia 19.4.2018.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 619.992/OJJE).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna